Thursday, April 11, 2013

Pengajian Perniagaan Penggal 2: Bab Pengurusan- Latihan Berpandu

Bahagian 1: Pengenalan kepada pengurusan
-          Definisi pengurusan
-          Fungsi pengurus
-          Konsep kecekapan dan keberkesanan
-          Peranan pengurus
-          Teori pengurusan
a.      Klasikal
b.      Kemanusiaan
c.       Sains pengurusan
d.      Moden1.Takrifkan maksud pengurusan dan jelaskan dua kepentingannya                                    [6]

Proses ___________________,______________________,____________________ dan mengawal ahli dan sumber ______________________untuk mencapai __________________ dengan cekap dan ____________. Kepentingannya ialah membantu mencapai _________________ yang ditetapkan serta menggunakan _________________organisasi secara ______________untuk meminimumkan _____________.

2.Jelaskan empat fungsi utama seseorang pengurus                                                 [6]

Fungsi utama pengurus ialah
a.      Merancang iaitu menentukan __________________yang ingin dicapai dan menentukan __________ yang paling sesuai untuk mencapai _________________tersebut.
b.      Mengorganisasi iaitu menyusun dan mengagihkan ______________organisasi dengan cekap dan ________________untuk mencapai _________________yang telah ditetapkan.
c.       Memimpin iaitu proses __________________pekerja agar mereka dapat melakukan ____________yang diberi dengan ________________agar mencapai ____________yang ditetapkan
d.      Mengawal iaitu mengukur _______________semasa dan mengambil ___________ untuk memastikan ___________________seperti yang telah ditetapkan.


3.Dengan contoh yang sesuai, jelaskan konsep kecekapan dan keberkesanan.                   [6 ]

Kecekapan bermaksud membuat kerja dengan __________yang _____________. Pengurus yang cekap ialah seorang yang dapat mencapai hasil yang _________________dengan menggunakan sumber yang ______________  supaya tidak berlaku ________________sumber.

Keberkesanan bermaksud melakukan sesuatu yang ______________. Pengurus berusaha untuk mencapai _________________ yang ditetapkan agar segala aktiviti organisasi tidak lari daripada __________yang ditetapkan.


4.Seorang pengurus yang cekap, tidak semestinya seorang yang berkesan. Jelaskan        [ 4]

Pengurus yang cekap mementingkan penggunaan sumber secara ____________ agar organisasi tidak menanggung kos yang ______________ dan ____________organisasi kurang diberi _________. Pengurus yang cekap ingin mengelakkan _________________sumber.5.Jelaskan peranan pengurus sebagai antara-perorangan.                                      [ 6]

Sebagai ________________iaitu sebagai wakil utama dalam sesebuah organisasi. Menunjukkan ____________yang baik dan juga bertindak sebagai ____________tetamu dalam majlis penting organisasi.
Sebagai _______________iaitu berperanan mengarah  dan memberi ___________________ kepada pekerja __________
Sebagai ___________ iaitu berusaha untuk mewujudkan dan mengekalkan _________________yang baik antara pihak syairkat dengan orang luar seperti _____________. Ia juga berusaha untuk mengumpulkan ____________bagi organisasi.

6.Huraikan peranan pengurus sebagai bermaklumat.                                                          [ 6]

Sebagai ___________iaitu mencari ______________bagi organisasi dengan mengimbas _______________ organisasi.
Sebagai penyampai ________________ iaitu menyampaikan _____________kepada pihak yang memerlukannya dan juga memberi ____________kepada pekerja bawahan.
Sebagai ______________iaitu mewakili _______________untuk menyampaikan maklumat atau laporan kepada orang _____________

7.Terangkan peranan pembuatan keputusan seorang pengurus.                             [ 6]

Sebagai _____________iaitu mengenalpasti _________________perniagaan dan memulakan ______________.
Sebagai ___________________masalah iaitu mengambil tindakan ________________ke atas masalah yang berlaku.
Sebagai _________________iaitu mengatasi __________________antara majikan dengan ________seperti tuntutan kenaikan ______________.
Sebagai pengagih ____________iaitu mengangih dan mengorganisasikan _____________.

8. Jelaskan peranan pengurus mengikut teori Mintzberg.                                        [6]

Peranan pengurus sebagai _____________________iaitu menjalankan tugas sebagai __________, _____________dan _______________

Peranan pengurus sebagai _____________iaitu menjalankan tugas sebagai ___________, _____________dan ________________

Peranan pengurus sebagai _____________iaitu menjalankan tugas sebagai ___________, _____________, ___________________dan ________________

8.Jelaskan empat prinsip pengurusan saintifik Frederick Taylor.                           [ 4]

-          Menjalankan kajian _____________untuk mengenalpasti ________________yang terbaik untuk  melaksanakan sesuatu _______________
-          Pemilihan pekerja secara ____________________ dan __________________pekerja.
-          Memastikan adanya ____________________tugas dan diberi ______________yang adil.
-          Menggalakkan ____________________di kalangan _______________.

9.Jelaskan sumbangan Frank dan Lilian Gilbreth dalam pengurusan.                    [ 4]

Menjalankan kajian ________________tentang ___________________________ dan mencari kaedah untuk ___________ pergerakan pekerja yang tidak perlu. Ini untuk mengurangkan ______________ tenaga dan juga untuk mewujudkan _________________kerja yang optimum.
10.Terangkan sumbangan Henry L. Gantt dalam pengurusan.                               [ 4]

Menggunakan _______________untuk penjadualan kerja . Tujuannnya agar pengurus  boleh ________, __________________dan __________perjalanan tugas dengan baik.Henry L. Gantt juga memperkenalkan sistem ganjaran iaitu pemberian _____________untuk pekerja yang melepasi __________----yang ditetapkan.

11.Nyatakan lapan prinsip pengurusan Henry Fayol                                                           [4 ]

___________________________, arahan uniti ___________________________, pembahagian kerja, _______________________________,rantaian arahan,________________dan ______________________

12.Nyatakan empat prinsip birokrasi yang dipelopori oleh Max Weber.                [ 4]

-          ________________________tenaga buruh.
-          Peraturan dan _____________ yang _____________
-          Hierarki yang ______________
-          Kemajuan __________________berdasarkan _____________
-          Tidak bersifat ___________________

13.Mengapakah kaedah pengurusan birokrasi kurang  sesuai diamalkan dalam sesebuah organisasi?                                                                                                                [ 4]

-  Mewujudkan _______________iaitu proses perjalanan organisasi menjadi _______________
- Mewujudkan __________________kuasa di mana kuasa membuat keputusan hanya terletak di tangan pengurus _________________sahaja.
- Mungkin menyebbakan ____________________kuasa dan membuat keputusan untuk ____________sendiri
- Kurang mengambil kira faktor manusia iaitu membuat kerja tanpa _______________

14.Jelaskan lima tahap dalam hierarki keperluan Maslow.                                     [ 6]

Keperluan _____________ialah keperluan asas iaitu  keperluan paling asas yang perlu dipenuhi terlebih dahulu. Contoh makanan, pakaian, tempat tinggal. Keperluan _____________ialah perlindungan daripada ancaman bahaya seperti jenayah, bencana alam. Keperluan _________ ialah keinginan manusia untuk disayangi. Contoh, kasih sayang daripada ibu bapa dan adik-beradik. Keperluan _______________ialah mendapat anugerah dan penghormatan daripada seseorang. Contoh, mendapat sijil anugerah pelajar cemerlang.Keperluan______________iaitu  memperoleh apa yang dihajati dan di cita-cita. Contoh, mendapat ijazah.
15.Nyatakan tiga ciri pekerja mengikut teori X dan tiga ciri pekerja mengikut teori Y   [ 6]

Ciri pekerja X ialah ____________________, __________________ dan _______________
Ciri pekerja Y ialah ____________________, __________________ dan _______________

16.Jelaskan unsur-unsur penting dalam teori sistem.                                                           [ 6]

Input iaitu sumber organisasi termasuk _____________________dan ______________.
Proses transformasi iatu proses ___________________yang melibatkan kemahiran teknologi dan ___________________
Output iaitu _________________________________yang dihasilkan daripada ________________

Rajah
17.Jelaskan dua teori penting dalam pendekatan kontemporari                              [ 4]

a.      Teori ___________________iaitu menganggap organisasi sebagai satu ____________ yang terdiri daripada __________________, ____________________ dan _________________
b.      Teeori ____________________iaitu tindakan yang dibuat oleh seseorang _______________perlu bersesuaian dengan __________________yang dihadapi.


Bahagian 2:  Kemahiran pengurusan
-          Peringkat pengurusan
-          Jenis kemahiran pengurusan

18.Encik Jumaat merupakan pengurus besar  Pasar raya  All U Want. Tiga tahun yang lalu beliau teleh memegang jawatan sebagai pengurus pemasaran. Encik Jumaat telah menyertai pasar raya ini sebagai penyelia stor pada tahun 2001.
Jelaskan tiga peringkat pengurusan yang dilalui oleh Encik Jumaat.                                  [6 ]

Pengurus besar ialah peringkat ____________________________iaitu bertanggunjwab terhadap ________ secara keseluruhan. Pengurus pemasaran ialah peringkat ______________________iaitu mengawal satu ___________dalam sesebuah ___________________. Penyelia stor ialah peringkat ______________________iaitu bertanggungjawab melaksanakan _________________yang telah ditetapkan oleh pengurus ________________

19.Berikan dua perbezaan antara pengurusan  peringkat  bawahan dengan peringkat pertengahan.                                                                                                                   [4 ]

Aspek
Pengurus peringkat bawahan
Peringkat Pertengahan
PerananContoh
20.Berikan dua perbezaan antara pengurusan  peringkat  bawahan
 dengan peringkat atasan                                                                                           [ 4]

Aspek
Pengurus peringkat bawahan
Peringkat Atasan
PerananContoh
21. Jelaskan dua kemahiran pengurusan yang perlu dimiliki oleh seorang pengurus atasan         [4]
Kemahiran ________________________iaitu kebolehan melihat organisasi secara ____________, membuat perancangan di peringkat _____________dan membuat anlisis ________________untuk menilai __________________organisasi.
Kemahiran pembuatan __________________iaitu kemahiran __________________sumber dengan cekap, membuat __________________strategik dan juga membentuk dasar.
22.Mengapakah seorang penyelia pengeluaran amat memerlukan kemahiran teknikal  tetapi tidak memerlukan kemahiran konseptual?                                                                                  [6]
Penyelia ialah pengurus peringkat ______________. Oleh itu kemahiran teknikal penting untuk mengaplikasi ____________________. Dia juga berkaitan rapat dengan aktiviti ________syarikat . Bertanggungjawab untuk menunjuk ajar pekerja ______________ dan mengenalpasti ____________peralatan.
Penyelia tidak memerlukan kemahiran konseptual kerana kemahiran ini diperlukan oleh pengurus ___________________ sahaja yang perlu membuat ____________________strategik serta menganalisis __________________.

23. Jelaskan hubungkait antara kemahiran konseptual  dan teknikal dengan tiga peringkat pengurusan.                                                                                                                        [6]

Kemahiran
Pengurus peringkat bawahan
Pengurus pertengahan
Pengurus atasan
Konseptual
Kurang penting. Hanya menterjemahkan visi kepada pekerja di bawah unitnya
Penting untuk membentuk rancangan taktikal berdasarkan perancangan strategik
Sangat penting untuk menilai persekitaran serta membentuk rancangan strategik
Teknikal
Amat penting sebab

24. Jelaskan hubungkait antara kemahiran kemanusiaan dan pembuatan keputusan dengan tiga peringkat pengurusan.                                                                                                    [6]

Kemahiran
Pengurus peringkat bawahan
Pengurus pertengahan
Pengurus atasan
Kemanusiaan

Pembuatan keputusan

No comments :

Post a Comment