Search This Blog

Loading...

Monday, July 18, 2016

Perniagaan dan persekitaran- soalan dan skima jawapan

1.       Huraikan dua peranan sector swasta dalam membantu perkembangan sector pelancongan di Malaysia  [4]
-          Membuat pelaburan dengan membuka pusat penginapan, restoren yang boleh membantu perkembangan industri pelancongan.
-          Membantu pembangunan modal insan- menyediakan program latihan, meningkatkan kemahiran pekerja dalam industri pelancongan
-          Menyumbangkan kepada pendapatan/hasil kerajaan- digunakan untuk meningkatkan kemudahan prasarana yang b0leh mmebantu mengembangkan industri pelancongan
-          Memnyediakan aktiviti, barang yang sesuai dengan keperluan pelancong tempatan dan asing. Pelancong ada banyak pilihan dan sesuai dengan kemampuan mereka2.       Jelaskan dua perbezaan antara perniagaan domestic dengan perniagaan antarabangsa [4]
Aspek
Perniagaan domestic
Perniagaan antarabangsa
bahasa


Pasaran


matawang


Saiz pasaran


dokumen


sekatan


Budaya

3.       Terangkan maksud perniagaan ekstraktif dan berikan dua contoh [4]
-          Mengeluarkan hasil bumi/ bahan mentah
-          Seperti perlombongan/ pertanian/ perikanan/perhutanan/ penternakan


4.       Dengan menggunakan contoh produk “perabot” , tunjukkan perkaitan dalam tahap perniagaan primer, sekunder dan tertiar. [6]
Primer- mengeluarkan hasil bumi. Untuk produk perabot, kayu dan kayu balak diperoleh daripada tahap primer
Sekunder- memproses bahan mentah untuk menjadikan barang siap dan separuh siap. Unutk produk perabot, kayu balak dari sector primer diproses untuk dijadikan perabot iaiatu barang siap
-          Tertiar- menyediakan perkhidmatan seperti pengangkutan , komunikasi dan perbankan unutk memudahkan urusan perniagaan. Dalam produk perabot, pengangkutan digunakan untuk mengedarkan perabot.


5.       Jelaskan pengaruh pihak persekitaran tugas yang berikut kepada sebuah pasar raya:
                                    i.            Pelanggan [2]
                                   ii.            Pekerja [2]
                                 iii.            Pembekal
                       Pelanggan- membeli barang dan perkhidmatan yang disediakan oleh pasar raya/ menyumbangkan hasil kepada pasar raya/ peningkatan  bilangan pelanggan akan meningkatkan prestasi kewangan pasar raya
                Pekerja- menyumbangkan tenaga mental dan fizikal dalam aktiviti perniagaan pasar raya/ pekerja yang berkemahiran/ bermotivasi meningkatkan prestasi pasar raya
                Pembekal- menyumbangkan barang niaga kepada pasar raya/ pembekal yang menyediakan barang tepat pada masanya tidak mengganggu aktiviti perniagaan/ kemudahan kredit/ barang bermutu/cukup


6.       Jelaskan bagaimana persekitaran ekonomi mempengaruhi  sebuah perniagaan pakaian sukan? [4]
Kadar faedah- kadar faedah yg rendah membolehkan perniagaan pakaian sukan membuat pinjaman yang banyak- beli lebih banyak stok/ mesin
Penawaran wang- pertambahan wang dalam ekonomi – kuasa beli masyarakat meningkat
Keadaan ekonomi baik/ melambung- kuasa beli masyarakat meningkat
Peningkatan nilai RM- beli pakaian sukan import dengan harga murah


7.       Jelaskan bagaimana globalisasi dan peningkatan teknologi menjadi cabaran kepada sebuah bank?  [4]
Globalisasi- persaingan sengit- kemasukan bank asing- kurang pelanggan

Peningkatan teknologi- bank perlu menaiktaraf teknologi sedia ada spt perbankan internet / kos tinggi – beli alatan baharu seperti mesin ATM /perlu modal lebih banyak

Monday, July 11, 2016

Kuiz Pengurusan Pengeluaran bahagian 2: kawalan inventori dan isu pengurusan pengeluaran

Pengajian Perniagaan
Kuiz Pengurusan pengeluaran- kawalan inventori dan isu pengurusan pengeluaran
11
Jenis inventori ialah (pilih 3 sahaja)

a.        Barang pengguna

b.        Barang siap

c.        Komoditi

d.        Bahan mentah

e.        Kerja dalam proses

f.         Barang perantaraan

g.        Komponen

12
Pilih kepentingan/ objektif kawalan inventori (5 sahaja)

a.        Meminimumkan kos pegangan inventori

b.        Memaksimumkan jualan

c.        Meningkatkan penggunan bahan mentah yang cekap

d.        Memastikan inventor berada dalam tahap optimum,

e.        Memastikan aktiviti pengeluaran dijalankan berterusan

f.         Mengurangkan penggunaan buruh

g.        Memenuhi keperluan pasaran apabila diperlukan

h.        Meningkatkan kepuasan pelanggan

i.         Mengelakkan risiko kecurian dan kerosakan

13Kuantiti pesanan ekonomi
EOQ = √ 2DS/H
ROP= d X L
Kos pegangan = (Q / 2 ) x H
Kos pesanan =  (D / Q) x S

Syarikat Tekstil Sinar Sendirian Berhad memerlukan 400 gulung kain ela pada setiap hari bekerja . Syarikat itu beroperasi 350 hari setahun. Kos memesan kain ela ialah RM20.00 bagi setiap pesanan, dan kos pegangan ialah RM10.00 bagi setiap gulung. Syarikat memesan sebanyak 800 gulung kain ela bagi setiap pesanan. Penghantaran pesanan mengambil masa 4 hari  bekerja dan syarikat ini menyimpan stok keselematan sebanyak 100 gulung kain
(i) Hitung jumlah kos tahunan, iaitu kos pesanan dan kos pegangan yang perlu dibayar oleh syarikat itu.
(ii) Hitung Kuantiti Pesanan Ekonomi (EOQ) bagi syarikat itu.
(iii) Hitung jumlah kos tahunan yang perlu dibayar jika EOQ dipesan.
(iv) Hitungkan titik pesanan semula (ROP)
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
14
Andaian model EOQ ialah (6 sahaja)

a.        Permintaan adalah tetap

b.        Tiada kekurangan dibenarkan

c.        Masa senggang tetap

d.        Ada dua kos releven iaitu kos pegangan dan kos pesanan

e.        Tiada kekangan saiz lot item

f.         Keputusan item tidak bergantung kepada keputusan item yang lain

g.        Ada pelbagai produk yang dikeluarkan

h.        Penggunaan mesin sepenuhnya

i.         Penggunaan buruh yang terhad

j.         Harga barang tetap

15
Pilih elemen melaksanakan JIT (pilih 5 sahaja)
a.        Pembekal yang boleh dipercayai

b.        Inventor yang banyak

Saiz lot yang kecil

Tahap kualiti yang tinggi

Pemasangan produk yang lambat dan kompleks

Susun atur yang sitematik

Pekerja hanya melakukan satu tugas sahaja

Semangat bekerjasama dalam organisasi

16
Objektif JIT  (pilih 4 sahaja)

Mengurangkan kos simpanan inventori

Mengelakkan pembaziran inventori

Mengurangkan masa pengurusan inventori

Menjadikan proses pengeluaran fleksibel

Meningkatkan kepuasan pelanggan

Memudahkan kerja pengagihan produk

17
Lengkapkan prinsip ISO yang berikut
a.        ________________ kepada sistem kualiti

b.        Dokumentasi proses kerja yang _________________

c.        Pencegahan ___________________

d.        Tumpuan kepada _____________________

e.        Standard _____________ untuk semua jenis organisasi

18
Lengkapkan objektif TQM

a.        Meningkatkan _________ dan keberkesanan sistem operasi

b.        Meningkatkan kepuasan ______________

c.        Menghasilkan _______________ tanpa cacat

d.        Meningkat ________________  produk

19
Lengkapkan prinsip TQM yang berikut
a.        ____________________ pengurusan atasa

b.        Perancangan strategik _________________

c.        Mengutamakan ___________________

d.        ___________________ dan pengiktirafan

e.        _________________ berpasukan

f.         Pengukuran _____________

g.        Kepastian _________________

20
Pilih kebaikan TQM

a.        Pengurangan kerja semuladan kesilapan

b.        Pengurangan kos seperti pusing ganti pekeja

c.        Peningkatan kadar kepuasan pelanggan

d.        Peningkatan keuntungan dan kecekapan

e.        Peningkatan kualiti produk

21
Lengkapkan  objektif merekayasa
a.        Memerlukan pihak pengurusan kembali kepada ____

b.        Memberi fokus kepada proses _________________

c.        Untuk mencapai kemajuan besar dalam _____________perniagaan

22
Kebaikan merekayasa ialah

a.        Menyediakan produk dan perkhidmatan berkualiti dan kos rendah

b.        Cara lebih baik untuk menguruskan aktiviti agar mengurangkan kos

c.        Membawa  keuntungan yang besar dalam jangka panjang

d.        Mengeluarkan produk yang pelbagai

23
Pilih kebaikan CAD/CAM
a.        Cepat

b.        Memperbaiki kualiti produk

c.        Penjimatan kos bahan mentah dan manusia

d.        Mengurangkan keperluan prototaip

e.        Mengurangkan kertas kerja

f.         Mengurangkan ralat manusia

g.        Meyakinkan pelanggan berkaitan produk yang dihasilkan

24
Pilih kebaikan pembuatan luwes

a.        Tidak memerlukan ramai pekerja

b.        Masa penyediaan produk yang pendek

c.        Kerja penjadualan kerja dibuat oleh komputer


d.        Dapat meningkatkan penggunaan mesin


e.        Output dengan kualiti yang konsisten