Search This Blog

Loading...

Tuesday, May 24, 2016

Kerja Kursus Pengajian Perniagaan STPM 2016 - Rancangan Perniagaan

Hai Pelajar PP 2016,


Di sini cikgu akan menjelaskan perkara yang perlu diberi perhatian semasa menyediakan kerja kursus.

1.       Tarikh- tarikh penting

20 Mei 2016  
·         Pelajar menerima arahan tugasan kerja kursus
·         Memahami liputan tugasan kerja kursus
·         Membuat perancangan jadual kerja
20 Jun 2016 hingga 23 Sept. 2016
·         Pelajar mula membuat persiapan awal termasuk mengenalpasti keperluan kewangan, mendapatkan surat pengesahan sekolah dan kebenaran penjaga , menyediakan alatan dan instrumen yang diperlukan serta mendapatkan sumber rujukan melalui kaedah seperti merujuk bahan sedia ada, pemerhatian, temuduga atau soalselidik untuk mendapatkan data primer atau sekunder.
20 Jun  2016 hingga 23 Sept. 2016
·         Pelajar perlu membuat persediaan dan menulis laporan kerja kursus serta membuat persiapan untuk sesi penilaian
·         Mengambil kira perkara berikut iaitu
·         Penyusunan dapatan kajian, menganalisis maklumat yang diperoleh, serta mempersembahkan  dalam bentuk yang sesuai dan menarik termasuklah carta, jadual serta peta lokasi
·         Membuat persiapan untuk pembentangan berdasarkan format tertentu.
26 September 2016 hingga
26 Oktober 2016
·         Sesi pembentangan dan penilaian oleh guru
·         Pelajar perlu menyediakan persembahan melalui power point untuk 10 hingga 15 minit.
·         Menghantar laporan lengkap


2.       Format penulisan
·         Pelajar perlu menggunakan ICT untuk mendapatkan maklumat berkaitan kerja kursus
·         laporan bertaip menggunakan komputer dengan mengambil kira aspek berikut:
Ø  kertas A4 putih
Ø  Margin : kiri dan kanan 1.25 inci ; atas dan bawah 1 inci
Ø  Tulisan berbentuk Times New Roman guna Font 12
Ø  Spacing 1.5
Ø  Pastikan anda menggunakan sistem pernomboran yang sama dari awal laporan hingga akhir laporan.
Ø  Panjang tugasan adalah di antara 3,500 patah perkataan dan tidak melebihi 6,000 patah perkataan tidak termasuk lampiran
Ø  Pelajar perlu serahkan tugasan kepada guru dan pastikan ia dicetak dan dijilid mengikut susunan berikut. 1. Kulit hadapan kerja kursus calon berwarna jingga terang à 2. Borang perakuan calon à3. Borang rekod kerja kursus calon à 4. Penulisan kertas kerja kursus.

3.       Kandungan kerja kursus
·         Pelajar perlu menyediakan kerja kursus berbentuk Rancangan perniagaan  untuk sebuah perniagaan  yang ingin dijalankan dan perlu mengandungi maklumat berikut:
a)      Rumusan eksekutif 
b)      Pengenalan 
c)       Objektif 
d)      Latar belakang syarikat 
e)      Latar belakang pemilik/ahli kongsi 
f)       Latar belakang projek 
g)      Rancangan organisasi 
h)      Rancangan pemasaran 
i)        Rancangan pengeluaran/operasi 
j)        Rancangan kewangan 
k)      Kesimpulan  
l)        Lampiran 

4.       Apa dia Rancangan perniagaan ?
satu dokumen bertulis yang menerangkan secara menyeluruh tentang perniagaan atau projek yang hendak dijalankan. Ia merupakan pelan induk perniagaan yang menerangkan kajian-kajian yang telah dibuat dan langkah-langkah yang akan diambil pada masa hadapan untuk membangunkan perniagaan, ramalan dan jangkaan serta cara-cara pelaksanaan strategi perniagaan.
5.       Tujuan penyediaan Rancangan Perniagaan
·         Membolehkan usahawan mampu  melihat dan menilai projek secara objektif, kritikal dan praktikal.
·         Sebagai garis panduan untuk pengurusan perniagaan.
·         Mengkaji dan menilai sama ada projek yang akan dilaksanakan mempunyai dayamaju atau sebaliknya.
·         Meyakinkan pihak-pihak tertentu terhadap idea-idea perniagaan dan sebagai asas bagi cadangan pembiayaan seperti pihak bank , pemilik modal teroka, pelabur atau agensi kerajaan
·         Mengagihkan dan menyelaraskan sumber-sumber yang terhad dengan lebih baik.
·         Sebagai alat kawalan
·         Sebagai alat penilaian prestasi


6.       Idea perniagaan
Pelajar perlu mengenalpasti satu idea perniagaan yang boleh dilaksanakan. Idea boleh diperoleh melalui pengalaman, menilai gelagat pengguna, menilai produk sedia ada, meneliti pasaran, saluran pengedaran, menilai syarikat sedia ada dan lain-lain. Idea ini boleh diperoleh melalui sumbangsaran, soalselidik, pemerhatian atau kumpulan fokus.

Rujuk laman web berikut untuk mendapatkan idea perniagaan

(100 idea perniagaan kecil yang boleh jadi perniagaan besar)

Harap  informasi ini membantu anda.

Tentang isi kandungan rancangan perniagaan akan dibincang dalam bahagian kedua nanti.
Wednesday, May 11, 2016

Soalan popular / target : Aspek perundangan Perniagaan Pengajian Perniagaan STPM 2016 penggal Dua

Bahagian 1
Undang-undang kontrak
  1. mentakrifkan Akta Kontrak 1950 (termasuk pindaan
  2.  menjelaskan elemen-elemen kontrak iaitu tawaran, penerimaan, balasan, niat, ketentuan, dan keupayaan
  3. menerangkan syarat-syarat kontrak: termasuklah kontrak sah, kontrak tidak sah, kontrak batal, pelepasan    kontrak, dan remedi;  

1.     Berikan maksud kontrak dan empat ciri pentingnya [5]
-       Kontrak ialah sesuatu ___________________ yang boleh ____________________ oleh undang-undang. Empat ciri penting kontrak ialah pihak yang _______________, kerelaan ,balasan yang______________ serta tujuan yang ______________________

2.     Nyatakan lima elemen kontrak [5]
Lima elemen kontrak ialah ____________________, ___________________, _______________ , _______________ dan ____________________

3.     i.  Jelaskan maksud tawaran [1]
ii.  Nyatakan empat elemen tawaran [4]
Tawaran adalah satu _________________janji yang dibuat oleh satu pihak kepada ________ yang lain bahawa ia akan ________________sesuatu atau menahan diri daripada _______________sesuatu jika pihak yang lain itu bersedia menerima atau mematuhi segala ____________yang disebutkan oleh pihak yang membuat janji itu. Contoh: Melati menawarkan untuk menjual rumahnya dengan  _____________RM400 000 kepada Cempaka dan Cempaka bersetuju untuk menerima _______________tersebut dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

      Elemen tawaran ialah
-       Sesuatu tawaran mestilah_________________, lengkap dan _________________
-       Tawaran boleh dibuat kepada _____________ tertentu atau kepada sekumpulan_______________.
-       Tawaran perlu dibezakan dengan _____________tawaran.
-       Sesuatu _________________perlu dikomunikasikan


4.     Empat situasi yang menyebabkan sesuatu tawaran di tamatkan ialah
-       Pembuat tawaran _______________________ tawaran sebelum penrimaan dilakukan
-       Peneirma tawaran ________________tawaran  yang dibuat oleh pembuat tawaran
-       Tempoh masa tawaran yang dibuat telah _________________
-       Pembuat tawaran telah _______________________________/ menjadi tidak siuman


5.     i. Jelaskan maksud penerimaan  [1]
ii. Nyatakan tiga elemen penerimaan [3]

-       Penerimaan bermaksud sesuatu pihak ______________cadangan daripada pihak yang membuat  ______________________dan turut ______________dengan syarat – syarat yang telah ditetapkan.
-       Elemen penerimaan  ialah
a.     Penerimaan mestilah_____________, pasti dan___________,
b.    Penerimaan perlu dibuat dalam jangka ___________yang__________,
c.     Penerima berkewajipan untuk membuat penerimaan menurut cara yang munasabah _______________oleh pembuat ______________

6.     i. Jelaskan maksud balasan [2]
ii. Nyatakan  empat  elemen balasan [4]

Balasan ialah  ________________yang sepatutnya diperoleh kedua-dua ____________ daripada urusniaga mereka seperti yang telah dipersetujui pihak yang mengikat___________________.

Tiga elemen balasan ialah mesti ada unsur timbal___________, tidak semestinya__________________, sah disisi ___________________________ serta balasan ____________________adalah sah disisi undang-undang.
7.     Jelaskan bagaimana pameran barang  di sebuah pasar raya dikatakan sebagai pelawaan tawaran, dan huraikan bagaimana pelawaan tawaran tersebut boleh menjadi tawaran. [4]

Pameran barang bermaksud ________________mempelawa orang ramai yang  memasuki kedai membuat __________________ untuk membeli barang yang_______________________.Oleh itu tawaran datang daripada______________ . Tawaran pembeli  wujud apabila pembeli perlu bawa barang yang dipilih ke kaunter __________________ untuk______________. Juruwang berhak untuk menerima atau menolak _______________pembeli untuk membeli barang tersebut.

8.     Mat Rempit telah membuat tawaran untuk menjual motorsikal miliknya kepada Minah Rempit secara tunai dengan harga RM1 000 walaupun nilai pasaran motorsikal itu sebenarnya ialah RM2 000. Minah Rempit bersetuju dengan tawaran tersebut dan mmebayar RM1 000. Berdasarkan senario ini, terangkan tiga elemen balasan dalam akta kontrak 1950. [6]

-       Balasan tidak semestinya_______________. Harga motorsikal tidak 
       sepadan dengan harga pasaran tetapi apabila kedua-dua pihak    
       bersetuju, balasan ialah sah.
-       Balasan ialah sah di sisi________________. Motorsikal itu adalah milik
   Mat Rempit dan bukan  yang_____________________. 
-       Ada unsur timbal ______________iaitu tawaran Mat Rempit untuk
   menjual motorsikal mesti ada balasan iaitu menerima    
   ________________ daripada Minah Rempit

9.     Jelaskan elemen niat dan ketentuan dalam akta kontrak 1950. [4]

Niat bermaksud perjanjian antara dua pihak menjadi satu kontrak yang sah jika dapat dibuktikan bahawa wujudnya bukti  iaitu niat untuk mengadakan hubungan yg mengikat di sisi undang-undang antara kedua-dua pihak
Ketentuan bermaksud  kontrak yg sah itu perlulah mengandungi peruntukan yang nyata dan tentu serta tidak samar-samar  seperti  bahasa yang mudah, mencapai perjanjian terhadap perkara pokok atau syarat utama perjanjian.


10.  Terangkan elemen keupayaan dalam akta kontrak 1950. [6]

-       Kelayakan seseorang untuk membuat kontrak ialah 
a.    Berakal_____________ iaitu seeorang yang berfikiran _____________ dan memahami ________________ yang ditetapkan
b.    Dewasa iaitu   berumur ____________tahun ke atas kecuali kontrak keperluan_______________, kontrak ____________dan kontrak insurans.
c.     Tidak hilang _____________ bermaksud tidak ada mana-mana undang-undang yang ___________________ berkontrak.

11.  Jelaskan tiga pengecualian di mana seorang yang berumur 18 tahun ke bawah boleh memasuki sesuatu kontrak [6]
a.     Kontrak _________________________________. _____________
______________________________________________________
______________________________________________________
b.    Kontrak _________________________________. _____________
______________________________________________________
______________________________________________________
c.     Kontrak _________________________________. _____________
______________________________________________________
______________________________________________________
12.  Huraikan elemen kontrak dengan merujuk kepada kes Tan Swee Hoe Co Ltd LWN Ali Hussein Bros          [4]

-          Kontrak boleh dibuat secara ________________ atau __________________
-          Kontrak yang dibuat secara lisan memerlukan bahan __________ yang amat sukar di mahkamah jika kontrak dimungkiri
-          Ringkasan kes-  Plaintif/ perayu (__________________)dan defenden / responden (_____________) membuat perjanjian secara lisan, di mana plaintif menyewa ruang kedai kepada pihak defenden selama __________________sewa bulanan sebanyak RM200.00 dibayar dengan betul
-          Mereka kemudiannya membuat perjanjian bertulis pada tahun _______________dengan sewa bulanan RM220 tetapi tidak dinyatakan “__________________________________________ “
-          Perjanjian ke tiga pada tahun ___________dengan sewa bulanan RM254 juga tidak dinyatakan “____________________________ “
-          Berlaku pertikaian tentang sewa dan plaintif mengarahkan defenden kosongkan bangunan tetapi defenden enggan berbuat demikian.
-          Mahkamah memutuskan perjanjian lisan mendorong suatu pihak memasuki kontrak dan perayu telah melanggar perjanjian.

13.  Huraikan elemen keupayaan  dengan merujuk kepada kes Leha Bt Jusoh LWN  Awang Johari      [4]
-          Seseorang yang ingin membuat kontrak mestilah _________________ , berakal __________dan tidak hilang ___________untuk berkontrak
-          Usia dewasa bagi seseorang di Malaysia ialah ________tahun.
-          Kontrak yang dibuat oleh mereka yang berumur kurang dari 18 tahun secara automatik _________________.
-          Dalam kes ini , responden iaitu ________________merupakan seorang kanak-kanak. ____________merupakan plaintif yang mentadbir tanah. Responden telah membayar RM_______ kepada plaintif untuk membeli tanah
-          Mahkamah memutuskan perjanjian ___________tetapi plaintif perlu _________________wang belian tanah apabila responden kosongkan tanah.

14.  Huraikan elemen balasan dan perjanjian dengan merujuk kepada kes Murugesu LWN Nadarajah (4)
-          Balasan ialah_____________ yang diterima pihak yang berkontrak.
-          Menurut kehendak pembuat janji atau sesiapa sahaja yang telah membuat atau menahan diri daripada membuat sesuatu.
-          Ringkasan kes:  defenden iaitu _______________bersetuju menjual sebuah rumah kepada plaintif iaitu ____________dengan harga RM--------- dan plaintif bersetuju membayar harga itu. Selepas itu, defenden __________menjual rumah kepada plaintif. Plaintif memohon mahkamah keluarkan _________spesifik.Pihak defenden merayu atas alasan tiada balasan dibuat.
-          Mahkamah memutuskan walaupun kontrak tanpa _________ialah tidak__________, janji yang dibuat oleh satu pihak kepada pihak lain yang juga  memberi janjinya sebagai balasan maka ia merupakan balasan yang sah.15.  Takrifkan “pelepasan kontrak” serta jelaskan lima  keadaan bagaimana suatu kontrak boleh dilepaskan oleh pihak-pihak yang berkontrak.

Pelepasan  kontrak bermaksud  pihak-pihak yang berkontrak  dianggap tidak lagi dikehendaki melaksanakan ________________ tersebut. Ini bermakna selagi ___________________di dalam kontrak itu berterusan dan tidak dilepaskan, make pihak-pihak yuny berkontrak adalah masih ___________ untuk melaksanakannya.
Cara sesuatu kontrak itu boleh dilepaskan:
a.      Dengan ____________________semua pihak vang berkontrak
Pelepasan ini boleh berlaku jika kedua-dua pihak yang berkontrak ________ untuk melepaskan diri mereka dari  melaksanakan __________________ di bawah kontrak tersebut. ___________________ini boleh jadi sama ada mereka belum lagi melaksanakan sebarang ______________di bawah kontrak tetapi sama-sama bersetuju untuk menamatkan kontrak ataupun mereka telah melaksanakan sebahagian _________________mereka di bawah kontrak tetapi kemudiannya bersetuju untuk melepaskan diri dari melaksanakan _______________di bawah kontrak tersebut. Kaedah ini dinyatakan di bawah Seksyen 63 Akta Kontrak, 1950.

b.    Dengan pelaksanaan __________________________kontrak
Menurut Seksyen 38 Akta Kontrak, sesuatu kontrak itu boleh dilepaskan apabila setiap ______________yang berkontrak ___________________sepenuhnya tanggungjawab dan hak masing-masing mengikut syarat-syarat di dalam kontrak. ___________________tidak dapat dilakukan  jika hanya satu pihak yang melaksanakan _______________________kontrak sedangkan satu pihak lagi tidak__________________________

c.      Dengan __________________kontrak.
Seksyen 40 Akta Kontrak, memperuntukkan bahawa jika salah satu ___________  yang berkontrak enggan ____________________ syarat kontrak seperti yang telah dipersetujui, maka pihak yang satu lagi (pihak yang terkilan) boleh __________________________kontrak tersebut. Ini bermaksud, jika berlaku ______________________kontrak, pihak yang terkilan diberi dua pilihan sama ada memilih untuk __________________kontrak dan pada masa yang sama menuntut _________________________dari pihak yang satu lagi yang memungkiri kontrak itu ataupun meneruskan __________________itu tetapi masih boleh menuntut ganti rugi hanya setakat pecahan kontrak sahaja.

d.    Dengan ______________________kontrak
Seksyen 57(2) Akta Kontrak, menyatakan bahawa apa-apa perjanjian untuk melakukan sesuatu yang mustahil adalah batal. Ini bermakna, sesuatu kontrak yang pada mula ianya dimasuki adalah sah dan boleh dilaksanakan adalah dianggap dikecewakan jika berlaku keadaan-keadaan yang menjadikannya _________________untuk dilaksanakan. Di antara keadaan-keadaan tersebut adalah seperti perkara penting di dalam kontrak musnah, apabila berlaku __________________atau ketakupayaan pihak dalam kontrak, apabila terdapat perubahan keadaan yang penting yang memberi kesan besar kepada kontrak seperti bencana_____________________, taufan dan seumpamanya.

e.     Dengan kuatkuasa _________________________
Sesuatu kontrak adalah dilepaskan menurut undang-undang jika kontrak itu telah menyatakan _________________tertentu untuk pelaksanaannya, maka kontrak itu adalah __________________ selepas _________________tempoh yang dinyatakan itu.

16.  Terangkan maksud syarat kontrak berikut:

i.              Kontrak sah
ii.            Kontrak tidak sah
iii.           Kontrak batal
iv.           Kontrak boleh batal

Kontrak sah  ialah kontrak yang mematuhi semua ___________kontrak iaitu__________________, _________________, _____________,
_________________, _______________dan _____________________

kontrak tidak sah ialah kontrak yang ________________memenuhi mana-mana _______________kontrak dan oleh yang demikian tidak boleh _____________ oleh undang-undang..

kontrak batal ialah kontrak yang ____________ sejak mula lagi dan tidak mempunyai kesan disisi ____________. Ia tidak boleh dikuatkuasakan oleh ___________________________ disebabkan wujudnya perkara yang menjadikannya sebagai kontrak batal.
Perkara tersebut ialah di larang undang-undang, bersifat_______________, ada unsur__________________, mendatangkan _____________kepada diri dan harta orang lain

Kontrak boleh batal ialah kontrak yang sah disisi _____________________ pada awalnya tetapi ada unsur-unsur yang menyebabkan kontrak itu boleh batal. Antara unsurnya yang menyebabkan kontrak boleh batal ialah ________, _____________________tak berpatutan, ______________ dan ____________

17.  Jelaskan maksud remedi dan tiga bentuk remedi (6)
-          Remedi ialah __________________yang boleh dituntut oleh satu pihak kepada pihak lain yang telah _______________kontrak.
-          Jenis remedi ialah
a.     Pelaksanaan ____________________
-          Mahkamah ______________pihak yang meklanggar kontrak melaksanakan ________________seperti yang dinyatakan dalam kontrak
b.    _______________________
-          Mahkamah mengarahkan orang tertentu ____________________ daripada melakukan sesuautu atau terus ________________sesuatu.
c.     Quantum _______________________
-          Jika butiran kontrak _____________ditetapkan, mahkamah boleh memutuskan sejumlah ___________yang dianggap______________.
d.    ____________________________
-          Mahkamah meminta suatu pihak _________________ nilai pelaksanaannya kepada pihak yang _____________________gantirugi
e.     Menamatkan _______________________
-          Pihak yang mengalami ____________________boleh memilih untuk menamatkan _______________________18.  Takrifkan “ kontrak boleh batal” serta jelaskan EMPAT keadaan bagaimana suatu kontrak boleh batal.
(def: sah pada awal tetapi diketepikan
-          Paksaan
-          Salahnyataan
-          Khilaf
-          Pengaruh tidak berpatutan
-          Frod
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bahagian 2
Kontrak jualan barang-barang
 (a) mentakrifkan Akta Jualan Barang-barang 1957 (termasuk pindaan)
(b) menerangkan maksud kontrak jualan;  
(c) membezakan syarat-syarat tersurat dan tersirat;  
(d) menerangkan elemen-elemen yang perlu ada dalam kontrak jualan   
     termasuk waranti, keterangan, bebas daripada kesulitan, boleh guna, dan
     mutu;  

19.  Berikan maksud kontrak jualan barang dan elemen pentingnya
Kontrak jualan barang adalah satu  kontrak yang   mana _________ memindahkan atau bersetuju _________hak terhadap barang kepada ___________dengan suatu harga yang____________.
Elemen penting ialah wujud _________pihak, Pemindahan hak milik  daripada __________kepada__________, subjek dikontrakkan adalah__________, wujud balasan __________


20.  Jelaskan maksud  barang dan dua jenis barang mengikut akta jualan barang-barang 1957

-          Barang ialah setiap jenis harta __________selain _________dan___________.
-          Barang terbahagi kepada barang ____________dan barang ________________________.
a.     Barang sedia ada: segala barang yang telah __________oleh penjual dan terdiri daripada barang ____________dan barang ___________________________.
-          Barang tertentu: _____________ dan ____________semasa kontrak jualan dibuat. Cth: motorsikal Yamaha lagenda 110z hitam. N0mbor pendaftaran  jkx1207.
-          Barang belum ditentukan : barang yang belum dipastikan ___________, ___________, belum __________dari kelompoknya, belum dilihat atau dipersetujui oleh___________. Cth: beras yang belum di timbang dan diberi kepada pembeli.
b.    Barang masa hadapan: barang yang akan ______________ atau diperolehi oleh penjual selepas __________jualan terbentuk. Penjual belum lagi ____________barang jualan. Oleh itu kontrak ini hanya boleh wujud sebagai persetujuan untuk menjual barang2 dan belum jadi kontrak jualan.
  1. Bezakan syarat tersurat dengan syarat tersirat [4]

Aspek
Syarat tersurat
Syarat tersirat


Maksud

Contoh


21.  Jelaskan maksud syarat dan dua jenis syarat yang wujud dalam kontrak jualan barang

Syarat merujuk kepada _________________yang dipersetujui oleh pihak yang berkontrak yang membentuk kontrak tersebut. Syarat adalah satu _______________ utama kontrak. Contohnya: ___________________
_______________________________________________________________
Perlanggaran syarat akan menyebabkan ____________tersebut __________________ iaitu pihak yang menanggung ______________mempunyai hak untuk menamatkan ___________dan menuntut ganti rugi. Terdapat dua syarat iaitu syarat tersurat   iaitu syarat yang _____________________ secara spesifik dalam kontrak dan syarat ______________ iaitu syarat dimana pihak yang berkontrak sedia maklum tentang kewujudan syarat tersebut.
22.  i. Terangkan  maksud syarat tersirat
ii.            Terangkan tiga syarat tersirat

i.              Syarat tersirat adalah ______________________ yang tidak disebut secara _______________di dalam perjanjian tetapi disiratkan oleh kedua-dua pihak sebagai wujud di dalam perjanjian mereka.
ii.             Syarat tersirat terdiri daripada
a.     Syarat Tersirat Mengenai ____________________. Pihak penjual mestilah mempunyai hak milik yang ____________terhadap barangan yang hendak dijual atau hendak dipindahkan kepada____________________. Penjual yang tidak mempunyai hak milik yang sah terhadap barangan yang hendak dijual, dianggap melakukan ______________syarat tersirat yang membolehkan pembeli menamatkan_______________.

b.    Syarat tersirat mengenai jualan mengikut _______________. Jualan mengikut___________________ adalah jualan di mana pembeli membeli barang-barang berdasarkan kepada ________ yang diberikan oleh____________. Ini termasuklah jualan melalui katalog, __________________atau jualan langsung di mana pembeli tidak berpeluang ________________barang tersebut dan hanya bergantung kepada _________________yang diberi oleh penjual. Barang yang hendak dijual juga hendaklah sama, berpadanan dan secocok dengan sampel  yang diberi oleh__________________ dan juga ____________ yang diberikan oleh penjual tentang barang itu. Adalah satu perlanggaran syarat tersirat jika barang tersebut hanya berpadanan dengan _____________tetapi tidak secocok dengan______________.Jualan berasaskan deskripsi juga merangkumi kes-kes jualan yang mana deskripsinya datang daripada____________..

c.      Syarat tersirat mengenai ______________atau sesuai bagi maksud. Walaupun tidak  syarat bahawa barang yang dibeli mestilah ______________dan dapat memenuhi tujuan ianya dibeli kerana penggunaan prinsip common law iaitu "caveat emptor" yang bermaksud ____________perlu memeriksa dan berhati-hati terhadap ____________ yang dibeli. Jika pembeli cuai di dalam membeli____________, maka pembeli tidak boleh ___________penjual atas ___________yang dialaminya.  Walaubagaimanapun ada dua pengeculian iaitu pengecualian pertama, sekiranya pembeli secara nyata dan tersirat memberitahu penjual tujuan tertentu beliau mengkehendaki barangan tersebut, pembeli bergantung kepada pertimbangan dan kemahiran penjuall dan juga barang yang dikehendaki adalah jenis yang biasa dibekalkan oleh penjual. Pengecualian kedua barang yang dijual oleh penjual  mesti mempunyai kualiti boleh dagang.iaitu  tiada kecacatan yang menjadikannya tidak sesuai untuk dijual.23.  Bezakan syarat dengan waranti

Aspek
Syarat
Waranti
Maksud
Kesan24.  i.     Jelaskan maksud waranti
ii.    Terangkan dua jenis waranti  tersirat yang berkaitan dengan dengan 
        kontrak jualan barang.
Waranti ialah satu stipulasi _____________kepada tujuan utama kontrak di mana jika berlaku pelanggaran____________, Ia hanya memberi hak kepada pihak yang tidak bersalah untuk menuntut _______________tetapi tidak boleh menamatkan ___________________tersebut. Dua jenis waranti ialah waranti ________________ dan waranti __________
Dua jenis waranti tersirat ialah
a.     Waranti tersirat mengenai _______________boleh dinikmati dengan __________________ di mana_____________ berhak untuk menikmati barang yang telah dibelinya tanpa _______________ daripada pihak lain seperti __________________. Sekiranya peruntukan ini dilanggar, ________________ boleh menuntut ____________________sahaja tetapi tidak boleh untuk menamatkan________________.
b.    Waranti tersirat kedua ialah barang ______________dari _______________ daripada pihak _____________yang tidak diketahui oleh pembeli. Seseorang penjual yang ingin menjual dan memindahmilikkan barangannya kepada pembeli seharusnya memastikan bahawa barangan tersebut tidak mempunyai _______________ yang menyebabkan barang itu dituntut oleh pihak _______________. Contohnya kereta yang dijual ada tunggakan cukai yang perlu dibayuar kepada pihak kastam.


25.  Huraikan lima elemen dalam kontrak jualan barangan
(waranti,keterangan, bebas dari kesulitan, mutu, boleh guna)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________