Search This Blog

Loading...

Wednesday, February 19, 2014

KUIZ PENGURUSAN- KEPIMPINAN, PENGAWALAN DAN STRES

GOOD LUCK. KALAU ADA MASALAH PLS EMAIL SAYA.


1. Tandakan kepentingan kepimpinan
A
Meningkatkan pengaruh pempimpin

B
Memotivasikan pekerja

C
Meningkatkan imej organisasi

D
Penyelarasan aktiviti yang baik

E
Mengkomunikasikan dasar dan rancangan

F
Memberi tunjuk ajar dan bimbingan

G
Meningkatkan keuntungan perniagaan


2. Padankan jenis kuasa dengan pernyataan yang sesuai
A
Ada ilmu dan kemahiran
Sah
B
Pekerja mendapat bimbingan dari pemimpin
ganjaran
C
Guna ugutan
Rujukan
D
Menentukan pembayaran bonus
Kepakaran
E
Bergantung kepada jawatan dalam organisasi
Desakan

3. Tentukan jenis kepimpinan ( transactional, transformational, karismatik, atau berwawasan) untuk setiap 
     pernyataan berikut.
A
Kebolehan mempengaruhi subordinat

B
Kebolehan membuat perubahan

C
Mementingkan pencapaian matlamat jangka panjang

D
Pemberian arahan

E
Menggunakan kuasa sah

F
Menekankan prosedur dan peraturan organisasi

G
Membayangkan masa depan

H
Membantu pekerja memenuhi keperluan dan kehendak mereka4.  Tentukan sama ada ciri berikut menujukkan gaya kepimpinan autokratik, demokratik atau laissez-faire)
A
Andaian pekerja  boleh menyelsaikan masalah tanpa sebarang bantuan dan bimbingan

B
Ketua memberikan kebebasan penuh kepada pekerja

C
Ketua menyediakan sumber yang mencukupi untuk pekerja melaksanakan tugas mereka

D
Diandaikan pekerja lebih memahami tugas mereka

E
Pekerja digalakkan berkongsi idea

F
Ketua berbincang dengan pekerja  untuk membuat keputusan

G
Ketua dan pekerja bersama-sama menentukan kaedah dan proses kerja

H
Pekerja berasa lebih terlibat dalam proses membuat keputusan

I
Diandaikan pekerja tidak mempunyai kemahiran

J
Ketua membuat segala keputusan

K
Pekerja jarang dipercayai

L
Ketua tidak mendapat pandangan pekerja

M
Ketua menentukan proses kerja


5. Tentukan sama ada cirri berikut berkaitan dengan pengurus atau pemimpin
A
Mengarah pekerja

B
Menjalankan fungsi perancangan

C
Kurang prihatin terhadap isu peribadi pekerja

D
Mempengaruhi pekerja dengan menggunakan kuasa autoriti

E
Menetapkan halatuju organisasi

F
Sanggup menerima akauntabiliti

G
Memberi dorongan

H
Menyelesaikan masalah antara pekerja

I
Menjalankan fungsi pengawalan
6.  Pilih tokoh (Herzberg, McGregor, McClelland, Maslow)yang sesuai untuk setiap pernyataan berikut.
A
Teori keperluan lima peringkat

B
Autonomi meningkatkan motivasi pekerja

C
Dasar dan peraturan yang jelas mententeramkan pekerja di tempat kerja

D
Teori X dan teori Y

E
Teori dua factor

F
Teori penjagaan dan motivasi

G
Pengurus perlu sedar bahawa keperluan setiap pekerja adalah berbeza

H
Apabila sesuatu keperluan dipenuhi, keperluan lain pula wujud

I
Tingkat keperluan bawahan ialah fisiologi dan keselamatan

J
Jenis gaya kepimpinan bergantung kepada andaian pengurus tentang pekerjanya

K
Ketiadaan factor penjagaan menyebabkan ketidakpuasan dan kejatuhan daya pengeluaran

l
Tiga jenis keperluan yang ingin dicapai oleh seseorang ialah keperluan pencapaian, keperluan berhubung dan keperluan kuasa


7. Susun proses pembinaan pasukan yang betul
1
Pembubaran

2
Peributan

3
Penyesuaian

4
Pembentukan

5
perlaksanaan


 8. Padankan punca stress dengan pernyataan yang diberikan
1
Rakan sekerja tidak memberi kerjasama
Hubungan manusia
2
Pelanggan yang cerewet
Kitaran organisasi
3
Mempunyai peranan yang berbeza pada satu-satu masa
Struktur organisasi
4
Gaji tidak dibayar ikut masa
Keadaan tempat kerja
5
Kerja terlalu ringan
Kekurangan sokongan social
6
Tanggungjawab terlalu berat
Skop kerja
7
Bising dan kotor
Beban tugas
8
Autokratik
Kekaburan peranan
9
Banyak peraturan dan peringkat dalam syarikat
Konflik peranan
10
Syarikat yang baru dimulakan
Kepimpinan organisasi
11
Tidak jelas tentang tugas yang perlu dilakukan
Personaliti
12
Baru mula bekerja
Pengalaman kerja
13
Tanggapan tentang sesuatu keadaan
persepsi
14
Percaya bahawa segala yang berlaku diluar kawalannya
Rutin harian
15
Cepat rasa tertekan
Lokus kawalan
16
Setiap hari buat kerja yang sama
Ganjaran dan pampasan

9. Susun proses pengawalan yang betul
1
Membandingkan pencapaian dengan standard

2
Membuat langkah pembetulan

3
Menetapkan standard

4
Mengukur prestasi


 10.  Tentukan kaedah kawalan  (awalan, semasa, selepas)
1
Memastikan output yang dihasilkan mencapai standard yang ditetapkan

2
Menetapkan tatacara

3
Memastikan keadaan mesin yang baik

4
Penggunaan bahan mentah berkualiti tinggi

5
Mengambil sampel produk untuk memastikan kualiti terjamin

6
Memastikan inventori cukup

7
Pekerja yang tidak mmepunyai kemahiran diberi latihan

8
Memastikan hanya aktiviti yang betuil dijalankan


11. Kenalpasti alat kawalan yang berikut: TPM, Bajet, Carta Gantt atau CPM
1
Mengawal penggunaan masa dan aktiviti

2
Memastikan aktivit berjalan mengikut jangka masa yang ditetapkan

3
Mengawal aktiviti luar jangka

4
Memastikan aktiviti kritikal disiapkan pada masa yang ditetapkan

5
Mengenalpasti unjit pengeluaran minimum  yang diperlukan untuk terus bersaing dalam industry

6
Menetapkan untung sasaran

7
Menentukan sumber pembiayaan

8
Memudahkan pihak pengurusan membuat perbandingan perbelanjaan

9
Mengawal jumlah kos operasi

10
Memastikan peruntukan perbelanjaan yang efisien

11
Mengenalpasti laluan genting