Sunday, May 28, 2017

Kerja kursus PBS pengajian perniagaan 2017- prosedur dan contoh penyediaan kerja kursus pengajian perniagaan 2017

Setiap calon yang mengambil mata pelajaran Pengajian Perniagaan STPM 2017 wajib menyiaplkan satu tugasan pada Penggal 3 (bermula Mei 2017). Sekiranya anda gagal menyiapkan tugasan ini dalam tempoh yang ditetapkan , anda dianggap gagal dalam mata pelajaran ini dalam STPM 2017 , Disamping menyediakan tugasan anda juga perlu membuat pembentangan lisan.

Dalam sesi ini cikgu akan membantu anda memahami tugasan yang perlu disiapkan dan menjelaskan prosedur yang perlu diikuti untuk menghasilkan tugasan yang baik dan bermutu. Apa yang cikgu berikan di sini ialah satu panduam umum sahaja.   ANDA PERLU SENTIASA MERUJUK KEPADA GURU PEMBIMBING ANDA YANG MERUPAKAN PENILAI TUGASAN ANDA DAN PERLU MEMATUHI ARAHAN YANG DIBERIKAN OLEH BELIAU.

Panduan umum

1. Guna saiz kertas: A4 putih 
2. Margin bawah dan atas : 1 inci, 
     kiri dan kanan 1.25 inci   
3. Guna Times New Roman (fon  12)   
4. Berbentuk Langkau 
5. Sspacing) 1.5 kecuali abstrak dibenarkan spacing: 1.0
6. Menggunakan pernomboran tajuk dan subtajuk dengan seragam dan konsisten  
7. Panjang tugasan  3,500 hingga i 6,000 patah perkataan termasuk jadual, gambar rajah, graf, carta, dan senarai rujukan yang disediakan tetapi tidak termasuk lampiran  
 8. Gnaa  ilustrasi / gambar rajah  bila perlu
 9. Susunan penulisan
    (a) Kulit hadapan kerja kursus calon berwarna biru muda 
    (b) Borang Perakuan Calon (BPC) 
    (c) Borang Rekod Kerja Kursus Calon (BRKKC) 
  (d) Penulisan kertas kerja kursus Pengajian Perniagaan   
10.  Laporan kerja kursus berbentuk bercetak dan berjilid.   
11. Tugasan perlu disiapkan selewat-lewatnya 20 Oktober atau seperti yang ditetapkan oleh guru anda.

Panduan khusus
 1. Kerja kursus boleh dibuat secara individu atau kumpulan (3 hingga 4 orang). Kumpulan digalakkan untuk memudahkan kerja dan jimat masa.


      2. Pilih satu syarikat tempatan.  Cari syarikat yang popular maksudnya ada banyak  data sekunder serta maklumat  dari internet seperti Laporan Tahunan, rencana akhbar, laman web rasmi serta kajian lepas , rich data serta senang kumpul maklumat . Boleh pilih syarikat kecil tapi maklumat lebih kpd primer so susah nak cari, kena guna soal selidik, temubual atau pemehatian. 

      Anda boleh memilih  
a.        Syarikat yang mengeluarkan produk fizakal seperti proton, perodua, gardenia, mamee
b.        Syarikat yang menyediaka  perkhidmatan seperti  Universiti Lim Kok Wing, SUNWAY LAGOON, HOTEL Seri Malaysia,      RESTOREN Secret Receipe
c.        Syarikat kecil tempatan seperti Mali’s corner, pusat servis kereta, pusat perabot Maju
     
       3.  Agihkan tugas kpd ahli masing-masing. Contohnya
a.        Aflah- latarbelakang syarikat
b.        Izzat- kaedah kajian
c.        Akmal- campuran  pemasaran
d.        Alif- objktif kajian
e.         Laporan akhir yang dibuat mestilah secara individu terutamanya dapatan kajian dan rumusan perlu dibuat ikut cara  masing masing
f.   buka folder/file  berasingan dalam komputer  untuk setiap komponen.

4.       4. komponen dalam kerja kursus
        
      Bahagian 1
     
        
        TAJUK: Perlu  ada perkataan “campuran pmasaran” dan “nama syarikat” yg dikaji

        ABSTRAK: Perlu ada masalah yg dikaji, kaedah kajian, dapatan kajian dan rumusan

        PENGENALAN:Perlu ada definisi dan empat unsur penting dalam campuran pemasaran (4P) serta sedikit latar belakang syarikat (seperti nama,  alamat/ peta lokasi, pemilik, keuntungan, ringkasan aktiviti syarikat        CONTOH TAJUK
        KAJIAN TENTANG CAMPURAN PEMASARAN  XYZ AUTOMOBIL  HOLDINGS BERHAD 

        CONTOH ABSTRAK

    Kajian ini berkaitan dengan strategi campuran pemasaran  iaitu strategi produk, harga, agihan dan promosi yang digunakan oleh syarikat otomobil tempatan iaitu XYZ Automobil  Holdings Berhad. XYZ  telah ditubuhkan pada 10 Jun 1973 dan mengeluarkan model kereta pertama iaitu Champs pada 12 Jun 1978. Pengkaji telah menggunakan data sekunder daripada pelbagai sumber seperti laporan tahunan syarikat, maklumat daripada laman web rasmi syarikat, jurnal, laporan akhbar dan majalah untuk mengkaji campuran pemasaran syarikat XYZ. Hasil kajian menunjukkan dari aspek strategi produk, syarikat ini telah berjaya menghasilkan pelbagai jenis model kereta sesuai dengan pelbagai lapisan pengguna. Agihan kereta XYZ  dikendalikan oleh syarikat XYZ Edar iaitu anak syarikat XYZ. Disebakan persaingan sengit daripada pengeluar otomobil tempatan dan juga syarikat asing, Syarikat XYZ terpaksa menggunakan strategi harga mengikut pesaing. Program promosi pula dijalankan secara agresif menggunakan media elektronik, media cetak dan juga media social.Pengkaji mencadankan agar Syarikat XYZ  perlu memberi tumpuan kepada aspek jaminan kualiti produk kerana kajian menunjukkan pengguna kereta keluaran syarikat ini masih mempunyai persepsi negatif tentang produk XYZ

      Bahagian 2

    Objektif kajian merupakan tujuan sesuatu kajian dijalankan. Olrh kerana kajian anda memberi tumpuan kepada campuran pemasaran, objektif kajian anda perlu memberi tumpuan kepada aspek tersebut.

         OBJEKTIF KAJIAN: Anda boleh menggumakan kata kerja  mengenalpasti
       
        CONTOH
1.        Mengenalpasti strategi produk yang digunakan oleh Syarikat XYZ Automobile
2.        Mengenalpasti strategi penetapan harga  yang digunakan oleh  Syarikat XYZ Automobile
3.        Mengenalpasti strategi pengedaran  yang digunakan oleh  Syarikat XYZ Automobile
4.        Mengenalpasti strategi promosi  yang digunakan oleh  Syarikat XYZ Automobile

Bahagian 3

       LATAR BELAKANG KAJIAN:
      Pelajar perlu menjelaskan secara terperinci tentang campuran pemasaran termasuklah definisi dan komponen penting iaitu produk, pengedaran , penetapan harga dan promosi. Pelajar juga perlu menghuraikan syarikat yang dipilih dan tumpuan kepada 4P. perlu tunjukkan bukti maklumat seperti buku, laman web, laporan tahunan, keratan akhbar atau jurnal  . Masukkan rajah / jadual yg sesuai

      CONTOH
   Sesebuah organisasi perlu memberi tumpuan kepada empat aspek pemsaran iaitu produk , harga, promosi dan agihan untuk mencapai objektif pemasarannya, ia dikenali sebagai campuran pemasaran. Menurut Kotler (2008) campuran pemasaran ialah satu set alat-alat pemasaran yang digunakan oleh pemsar yang ditujukan kepada sasaran pelanggan untuk mencapai matlamat pemasarannya. Menurut McCarthy (1992) campuran pemasaran ialah rangka kerja pemasaran  untuk organisasi membuat keptusan tentang aspek harga, agihan, proosi dan produk.

  contoh rajah: 
sumber: https://www.xero.com/blog/2012/03/small-business-marketing-introducing-the-four-ps/

      Produk (Berikan definisi produk, Ciri produk, Klasifikasi produk Atribut produk : penjenamaan, pembungkusan, pelabelan dan khidmat sokongan, Lini Produk : kedalaman atau kelebaran)
     
      CONTOH

      Elemen utama dalam campuran pemasaran ialah produk. Menurut Kotler (2008) produk ialah tawaran firma kepada pasaran termasuklah kualiti produk, ciri-ciri produk, pembungkusan , jenama dan label. Produk mungkin dibeli, dimiliki atau digunakan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna.produk mungkin berbentuk fizikal seperti kereta, perkhidmatan seperti penjagaan binatang pemeliharaan, individu seperti chef wan , organisasi seperti persatuan kanser Malaysia (MAKNA) ataupun idea seperti pengurusan kewangan peribadi.Sesuatu produk mempunyai tiga ciri utama iaitu produk teras, ketara dan sampingan. [rajah]


                                                        ciri-ciri  produk
sumber: https://www.slideshare.net/DSPM/three-levels-of-products-8513670kedalaman dan kelebaran produk

sumber: http://blog.upgrad.com

 rajah di atas ialash contoh  dari internet dan anda perlu bina sendiri mengikut kreativiti, kebolehan dan pemhaman anda.


     Pengedaran  (definisi, rekabentuk saluran agihan, tahap liputan)
     PeNgedaran merupakan aktiviti yang dijalankan oleh firma untuk memastikan pengguna dapat akses kpd produknya (kotler, 2008). Firma perlu memahami jenis saluran agihan yang ada dan memastikan , penggunaan saluran yg terbaik untuk mengagihkan produk mereka.   Menurut   Kotler (2008) hubungan baik firma dengan saluran agihan amat penting agar objektif pemasaran tercapai.
      Rekabentuk saluran agihan
      jenis :Saluran agihan berdimensi menegak,saluran agihan berdimensi mendatar
      Tahap liputan :Pengedaran intensif, selektif, eksklusif

Penetapan Harga (definisi, cara penentuan, factor)
Antara empat campuran pemasaran , hanya harga yang membawa hasil kepada firma manakla tiga elemen membawa kos kepada firma.
Menurut Kotler (2008) harga ialah umlah wang yang dikenakan untuk pemilikan atau penggunaan sesuatu produk atau nilai wang yang dibayar oleh pelanggan untuk mendapatkan sesuatu produk .
Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penentuan harga.
Faktor dalaman (objektif pemasaran,  strategi campuran pemasaran, Kos, Pertimbangan organisasi)
Faktor Luaran(Pasaran dan permintaan,Persaingan,Persekitaran)
Penentuan harga umum(Penentuan harga berdasarkan kos, nilai pembeli, pesaing)
Penentuan harga produk baru (penentuan harga penarahan pasaran,Harga penembusan pasaran)

PROMOSI (definisi, tujuan, penetapan belanjawan, jenis)
Menurut Kotler (2008) promosi merupakan komunikasi pemasaran yg dilakukan oleh pemasar untuk berkomunikasi dengan sasaran pengguna untuk memaklumkan dan mempengaruhi mereka untuk membeli produk pemasar..
Tujuan promosi
Penetapan belanjawan promosi ( mengikut kemampuan, peratusan jualan,bersaing,objektif dan tugas)
Campuran promosi (pengiklanan, promosi jualan, publisiti  dan jualan bersemuka)

Latar belakang syarikat  (meliputi nama, lokasi, sejarah, anugerah, produk utama, perkhidmatan, kejayaan dll)


Gunakan pelbagai rujukan untuk menulis latar belakang kajian yang baik. Tulis semula ikut pemahaman anda dan jangan lupa nyatakan sunber maklumat


BAHAGIAN 4

       KAEDAH KAJIAN: pelajar perlu menghuraikan kaedah kajian yang digunakan  untuk mengumpul data samada data primer (temubual, pemerhatian atau soal-selidik)  atau data sekunder(laporan tahunan, laman web syarikat , jurnal penyelidikan, buku,, majalah surat khabar,televisyen) serta menyatakan rasional memilih kaedah.

     CONTOH
      Menurut Izham Ibrahim(2004) dan Chua Yan Piaw (2006) penyelidikan atau kajian merupakan sebarang aktiviti yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan seseorang. Penyelidikan dilaksanakan untuk mengembangkan ilmu, menguji teori atau mendapatkan maklumat baru tentang sesuatu topik. Penyelidikan juga dijalankan bagi menilai atau membangukan sesuatu dasar. Hal tersebut, merupakan suatu penelitian atau siasatan secara sistematik mengenai sesuatu masalah, isu ataupun persoalan. Kaedah kajian yang sesuai amat diperlukan agar dapatan kajian dapat menjawab objektif kajian yang hendak dicapai. Menurut Sabitha Marican (2005), data ialah pengiraan ke atas ciri-ciri, kejadian, fakta atau ukuran ke atas sesuatu peristiwa yang boleh dikira dan boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder  pada awalnya (masa lalu) dikumpul untuk tujuan lain, tetapi sesuai digunakan untuk menjawab persoalan kajian yang dijalankan oleh pengkaji masa kini. Ia merupakan Maklumat @ bahan terbitan yang dikumpul oleh individu @ penyelidik lain, bukannya penyelidik yang sedang melakukan kajian itu kini. Contoh data sekunder ialah dokumen awam, arkib, dokumen pentadbiran, laporan formal dll.

Pengkaji akan menggunakan data sekunder sepenuhnya kerana pengkaji yakin bahawa data sekunder yang dikumpulkan mampu menjawab semua objektif kajian.


BAHAGIAN 5

      Dapatan kajian dan perbincangan merupakan bahagian yang paling penting. Bahagian ini menunjukkan kebolehan anda mengaplikasikan ilmu pengetahuan tentang sukatan pelajaran yang telah dipelajari dengan data yang dikutip tentang organisasi yang dikaji.Pelajar perlu bijak menggunakan  serta menganalisis maklumat yang diperoleh untuk menjawab objektif kajian.


CIKGU TAK NAK BAGI CONTOH. BUATLAH YANG TERBAIK. YAKIN DIRI. ANDA BOLEH LAKUKANNYA.


 BAHAGIAN 6          
     Rumusan
     Pengkaji memberi kesimpulan ttg dapatan kajian dengan tumpuan kpd empat komponen campuran pemasaran yg dikaji. Pengkaji boleh memberi cadangan penambaikan jika ada. Jika pengkaji berpendapat  kaedah sedia ada sesuai maka beri cadangan agar ia dikekalkan

CONTOH
RUMUSAN
Kajian ini tertumpu kepada strategi campuran pemasaran yang digunakan oleh Syarikat  XYZ Automobile. Pengkaji mendapati sejak penubuhannya, Syarikat  XYZ Automobile  telah mengeluarkan pelbagai model kereta untuk pengguna tempatan dan antarabangsa. Syarikat  XYZ Automobile juga menyediakan produk perkhidmatan iaitu servis kereta melalui cawangan sendiri dan juga melalui kaedah francais. Syarikat  XYZ Automobile  telah berjaya meningkatkan kualiti produk fizikal dan perkhidmatan.  Dari segi harga, penentuan harga mengikut pesaing terdekat iaitu Pertiga Berhad. Harga juga berbeza mengikut kedudukan geografi pasaran.Pengedaran produk dibuat melalui anak syarikat iaitu XYZ Edar dan juga francaisi yang dilantik. Syarikat  XYZ Automobile menggunakan liputan  pengedaran intensif. Dari segi promosi pula Syarikat  XYZ Automobilemenggunakan pelbagai media termasuk media cetak, elektonik serta media social. Syarikat  XYZ Automobile juga berjaya menggunakan IMC secara berkesan.  Pengkaji berpendapat, disebabkan persaingan sengit dalam industri otomobil, kualiti, ciri-ciri  dan rekabentuk produk perlu diberi perhatian serius. Sekiranya isu ini diselesaikan pengkaji berpendapat, Syarikat  XYZ Automobile  boleh menguasai pasaran tempatan seperti dahulu.

Lampiran
1.        Soal selidik jika ada
2.        Maklumat seperti risalah, gambar berkaitan 4P syarikat yang dikaji.

Rujukan
1.        Harian Mega (2017) kereta Champs  baru lebih sporty, dimuatrurun daripada  https://www.hmega.com.my/mutakhir/2017/05/232061
2.        Kotler, P. (2008). Marketing Management. New York: Prentice Hall.
3.        Laman web rasmi  XYZ Edar Sdn Bhd (www.xyzedar.com.my )
4.        Laman web rasmi  XYZ Automobile  Berhad  (www.xyzauto.com )
5.        Laporan tahunan XYZ Automobile  Berhad 2016
6.        Champs auto  Interactive.(2017). Super car Champs with greater Handling. Dimuat turun daripada https://www.youtube.com/watch?v=CVW hnju
8.        XYZ Car Official (2017) Go XYZ. Dimuat turun daripada https://www.facebook.com/XYZ car official /Facebook
9.        Sabitha Marican (2005). “Kaedah Penyelidikan Sains Sosial.‖ Petaling Jaya, Selangor : Prentice Hall.
10.     Sabri Hj. Hussin  (2005), Pengurusan perniagaan : Jilid 1., Singapura: Thomson
11.     Sabri Hj. Hussin  (2005), Pengurusan perniagaan : Jilid 2., Singapura: Thomson

Apa yang disediakan oleh cikgu di sini ialah panduan sahaja untuk membantu anda menghasilkan tugasan yang terbaik. Perancangan yang baik akan membantu anda menyiapkan tugasan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Oleh itu pengurusan masa adalah aspek yang amat penting


SELAMAT MAJU JAYA Wednesday, May 24, 2017

pengajian perniagaan penggal 1- perniagaan dan persekitaran -Bahagian 1: Nota dan praktis

Sukatan Pelajaran
A:   PERNIAGAAN
1              Perniagaan dan                 Persekitarannya
1.1           Pengenalan
                 kepada                   perniagaan             
1.1.1        Perniagaan  dan  
bukan perniagaan
1.1.2        Perniagaan    
dan
                 untung
1.1.3        Peranan   perniagaan
1.1.4        Faktor
                 pengeluaran
1.1.5        Proses
                 perniagaan
1.1.6        Cabaran   perniagaan

1.2           Persekitaran
perniagaan
1.2.1        Persekitaran
umum
1.2.2        Persekitaran
tugas
1.3           Entiti dan aktiviti
perniagaan
1.3.1        Jenis pemilikan entiti
perniagaan
1.3.2        Aktiviti perniagaan
1.3.3        Sektor perniagaan
1.3.4        Tahap perniagaan

Calon seharusnya dapat:
(a)            mentakrifkan maksud perniagaan;  
(b)            membandingkan organisasi yang bermotifkan untung (perniagaan) dengan organisasi yang tidak bermotifkan untung;
(c)            menjelaskan kepentingan keuntungan kepada sesebuah perniagaan;
(d)            membincangkan peranan perniagaan terhadap pengguna, masyarakat, ekonomi, dan negara;
(e)            menjelaskan faktor pengeluaran meliputi bahan mentah, modal, modal insan, teknologi, dan keusahawanan;
(f)             menjelaskan langkah-langkah yang terlibat dalam proses perniagaan yang meliputi input, proses tambah nilai, output, pemasaran, dan untung/rugi;
(g)            menerangkan perkembangan perniagaan masa kini dan cabaran-cabarannya termasuk perubahan faktor persekitaran.

Calon seharusnya dapat:
(a)            menjelaskan jenis-jenis persekitaran perniagaan yang merangkumi persekitaran umum dan persekitaran tugas (pihak berkepentingan atau pemilik taruh) dan hubung kait antara                kedua-duanya;
(b)            menjelaskan faktor-faktor persekitaran umum yang merangkumi ekonomi, persaingan dan jaringan, sosiobudaya, politik dan perundangan, teknologi, prasarana, dan antarabangsa;
(c)            membincangkan pengaruh persekitaran umum dan persekitaran tugas terhadap perniagaan;
(d)            menjelaskan tanggungjawab perniagaan kepada pihak berkepentingan, termasuklah pelanggan, pembekal, pembiaya, pemodal/pelabur, pesaing, kerajaan, pekerja, dan masyarakat.

(a)            menjelaskan organisasi perniagaan berdasarkan pemilikan, aktiviti, sektor, dan tahap perniagaan;
(b)            membincangkan pemilikan organisasi perniagaan yang merangkumi pemilikan tunggal, perkongsian, syarikat, koperasi, dan mengaitkannya dengan undang-undang yang berkaitan;
(c)            menjelaskan langkah-langkah penubuhan organisasi tersebut;
(d)            membandingkan  aktiviti perniagaan berasaskan pengeluaran dan perkhidmatan;
(e)            menjelaskan aktiviti perniagaan berasaskan pengeluaran seperti ekstraktif, barangan pengguna (konsumer), barangan industri, pembuatan, pemasangan, dan seumpamanya;
(f)             menjelaskan aktiviti perniagaan berasaskan perkhidmatan seperti peruncitan, pemborongan, kewangan, profesional, perhotelan, pendidikan, dan seumpamanya;
(g)            membincangkan peranan sektor industri seperti swasta, awam, dan badan berkanun dalam perkembangan perniagaan;
(h)            menjelaskan tahap-tahap perniagaan dari perspektif berikut.
                (i)             Primer, sekunder, dan tertiar
                (ii)             Huluan dan hiliran
                (iii)            Domestik dan antarabangsaBahagian 1:Pengenalan kepada perniagaan


peranan perniagaan


Praktis

KUIZ  1

1.        Pilih unsur perniagaan 
a.        Memberi kepuasan

b.        Memenuhi keperluan dan kehendak

c.        Membawa keuntungan

d.        Mematuhi undang-undang

e.        Ada pertukaran nilai

f.         Ada penjual dan pembeli

g.        Barang dan perkhidmatan

2.        Tandakan (A) untuk perniagaan dan (B) untuk bukan perniagaan
a.        Bermotifkan kebajikan

b.        Diuruskan oleh lembaga pengarah

c.        Sumber modal melalui jualan saham

d.        Jual beli barang dan perkhidmatan

e.        Menjalankan aktiviti kemasyarakatan

f.         Dikawal dibawah akta pertubuhan 1966

g.        Dikawal dibawah akta syarikat 1965

h.        Kelab wanita Wangsa Maju

i.         TV3 Berhad


3.        Tandakan betul (√) atau salah (x)
a.        Untung ialah lebihan kos daripada hasil

b.        Rugi ialah lebihan hasil daripada kos

c.        Jika hasil ialah RM50000 dan kos ialah RM30000, syarikat d. mengalami keuntungan sebanyak RM20000

d.        Jika hasil ialah RM30000 dan kos ialah RM40000, syarikat mengalami kerugian sebanyak RM10000

e.        Untung menaikkan imej perniagaan

f.         Untung membantu mengembangkan perniagaan

g.        Untung meningkatkan keupayaan firma menggunakan teknologi h. yang canggih

h.        Untung mengurangkan bayaran cukai kepada kerajaan

i.         Untung ialah ganjaran kepada pekerja

j.         Untung meningkatkan dorongan kepada pengurusan syarikat
4.        Pilih peranan perniagaan kepada pengguna
a.        Menyediakan barangan yang murah

b.        Menyediakan barangan bermutu

c.        Menyediakan peluang pekerjaan

d.        Meningkatkan taraf hidup

e.        Memenuhi keperluan dan kehendak

f.         Mempelbagaikan pilihan pengguna

g.        Meningkatkan daya saing produk

h.        Menjaga kebajikan pengguna

i.         Meningkatkan pendapatan pengguna
5.        Pilih peranan perniagaan kepada masyarakat
a.        Peluang pekerjaan

b.        Tanggungjawab social

c.        Menyediakan latihan percuma

d.        Meningkatkan taraf hidup

e.        Menyediakan pelbagai barang dan perkhidmatan

f.         Mempelbagaikan pilihan pengguna

g.        Mewujudkan peluang perniagaan dan pelaburan

h.        Menjaga kebajikan pengguna

i.         Menyediakan kemudahan asas

j.         Menyediakan barangan yang murah

6.        Pilih peranan perniagaan kepada negara
a.        Mewujudkan peluang pekerjaan- kurangkan pengangguran

b.        Mewujudkan peluang perniagaan dan pelaburan

c.        Hubungan antarabangsa

d.        Tanggungjawab social

e.        Menyumbang kepada pendapatan Negara

f.         Meningkatkan tabungan modal dan simpanan negara

g.        Mewujudkan perpaduan kaum

h.        Meningkatkan daya saing produk7.        Pilih peranan perniagaan kepada  ekonomi
a.        Mewujudkan peluang pekerjaan

b.        Penggunaan sumber dengan cekap

c.        Hubungan antarabangsa

d.        Tanggungjawab social

e.        Penempatan baru

f.         Kemudahan infrastruktur

g.        Meningkatkan pendapatan negara

h.        Meningkatkan daya saing produk

i.         Mewujudkan industri sokongan
8.        Tandakan  factor pengeluaran yang betul: (1)Modal insan (2) Teknologi (3) Modal (4) Keusahawanan (5)Bahan mentah
a.        Pinjaman atau simpanan sendiri

b.        Wang yang dilaburkan dalam perniagaan

c.        Kaedah pengeluaran

d.        Meningkatkan mutu barang

e.        Menyumbangkan tenaga mental  atau fizikal

j.         Memulakan sesuatu

f.         Kreatif dan inovatif

g.        Meningkatkan daya saing

h.        Input yang terlibat dalam pengeluaran

i.         Gangguan bekalan menyebabkan gangguan pengeluaran

j.         Mahir , tidak mahir dan separuh mahir

k.        Menggabungkan factor pengeluaran


9.        Susun proses perniagaan mengikut turutan yang betul (1 hingga 5)
Input

Output

Proses pemasaran

Untung atau rugi

Proses tambah nilai


10.     Tandakan cabaran perniagaan yang betul: (1) Blok perdagangan, (2) perubahan demografi (3) teknologi, (4) perniagaan  Islam (5) tanggungjawab social (6) Globalisasi (7) sumber
         I.            Kitar semula

       II.            Teknologi hijau

     III.            Peningkatan pekerja wanita

    IV.            Mencari sumber alternative

      V.            Jadual kerja anjal

    VI.            OKU

  VII.            Perbankan Islam

VIII.            Meningkatkan  mutu barang

    IX.            Jimatkan kos

      X.            Peningkatan persaingan

    XI.            Perlindungan perdagangan

  XII.            Pematuhan syariah

XIII.            Batasan ke atas perniagaan

XIV.            Perlukan modal yang banyak

  XV.            Dunia tanpa sempadan

XVI.            Dunia tanpa sempadanPengenalan kepada perniagaan
1.     Terangkan tiga unsur  penting dalam definisi perniagaan [6]
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.     Bezakan organisasi bermotifkan keuntungan dengan organisasi bukan bermotifkan keuntungan [6]
Aspek
organisasi bermotifkan keuntungan
organisasi bukan bermotifkan keuntungan


3.     i. Berikan maksud untung  [1]
ii.            Jelaskan kepentingan untung kepada sebuah pasar raya [4]
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.     Jelaskan kesan yang dihadapi oleh sebuah perniagaan jika mengalami kerugian secara berterusan. [4]
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.     Mengapakah sebuah restoren makanan segera dianggap sebagai organisasi perniagaan? [4]
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6.     Mengapakah sebuah kelab belia dianggap sebagai organisasi bukan perniagaan? [4]
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7.     Bagaimanakah perniagaan membantu pengguna? [5]
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8.     Mengapakah perniagaan penting kepada masyarakat sesebuah negara? [5]
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


9.     Bagaimanakah kewujudkan lebih banyak aktiviti perniagaan membantu pembangunan ekonomi negara? [6]
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kelab Belia 4B  Setapak

Syarikat Mutiara Sdn Bhd
10.  Terangkan empat perbezaan antara dua entiti di atas (4]
11.  Jelaskan lima faktor pengeluaran [5]
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


12.  Jelaskan empat isu perniagaan yang perlu ditangani oleh para pengurus pada masa hadapan [4]
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pasar raya Jimat telah beroerasi di Gombak, Selangor sejak tahun 1990. Pasar raya ini menjual pelbagai barang untuk pengguna termasuk barang basah, keperluan dapur dan pelbagai barang lain. Syarikat ini mendapat kepujian pelbagai pihak kerana menyediakan barang bermutu dan juga harga yang lebih rendah berbanding peruncit yang lain.  Pasar raya ini menggajikan hampir 60 orang yang sebahagiannya merupakan penduduk tempatan. Pasar raya Jimat juga memperuntukkan RM1 juta setiap tahun untuk program kebajikan masyarakat seperti pemberian derma untuk surau dan masjid tempatan.  Keuntungan bersih pasar raya ini pada tahun 2014 ialah RM120 juta dan pihak pengurusan menjangkakan keuntungan akan meningkat sebanyak 11% pada tahun akan datang.
13.  Berdasarkan kes di atas, jawab soalan berikut:
  1. Huraikan peranan pasar raya kepada
i.              Pengguna
ii.            Masyarakat
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
  1. Mengapakah untung penting kepada pasar raya Jimat?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bank Utama  Berhad memulakan operasi di Malaysia pada tahun 1981. Datuk Azwan merupakan pengasas bank ini yang bermula dengan sebuah syarikat kredit kecil di Ipoh , Perak. Beliau telah menubuhkan Bank Utama  Berhad dengan modal permulaan sebanyak RM3 juta. Pada peringkat permulaan,  bank ini mengalami kerugian untuk tiga tahun berturut-turut. Datuk Azman tidak berputus asa dan atas daya usaha yang tinggi dengan pasukan pengurusan yang mantap, Bank Utama Berhad mula berkembang dan kini bank ini mempunyai pekerja seramai 6 000 orang termasuklah juruwang seramai 2 600 orang yang ditempatkan di 67 cawangan di seluruh negara. Baru –baru ini Bank Utama Berhad telah membelanjakan RM70 juta untuk membuka 12 cawangan baru di negeri Sabah dan Sarawak. Bank Utama Berhad juga memperuntukkan RM16 juta untuk membangungkan sistem perbankan online kerana pengguna masa kini lebih gemar menggunakan internet dalam pengurusan perbankan.
14.  Berdasarkan kes di atas, huraikan faktor pengeluaran yang terlibat dalam perniagaan Bank Utama Berhad.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.  Rajah di atas merujuk kepada proses perniagaan. Huraikan X dan Y.  [6]
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
16.  Huraikan lima langkah dalam proses perniagaan perabot. [15]
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
17.  Jelaskan cabaran perniagaan yang berikut ke atas sebuah syarikat pengeluaran makanan:
  1. Tanggungjwab sosial [3]
  2. Sistem perniagaan Islam [3]
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
18.  Jelaskan cabaran perniagaan yang berikut ke atas sebuah syarikat pengeluaran perabot:
  1. Globalisasi [3]
  2. Kemajuan teknologi [3]
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
19.  Jelaskan cabaran perniagaan yang berikut ke atas sebuah syarikat pengeluaran kain:
  1. Sumber semakin berkurangan
  2. Kewujudan blok perdagangan
  3. Perubahan struktur demografi
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
20.  Bagaimanakah kemjuan teknologi , kekurangan sumber  serta globalisasi memberi cabaran kepada perniagaan makanan segera?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kebelakangan ini industri perabot Malaysia  dibelenggu dengan pelbagai cabaran . Industri ini kebanyakannya dimiliki oleh rakyat Malaysia dan dianggarkan 80 peratus daripada syarikat-syarikat berasaskan kayu terdiri daripada perusahaan kecil dan sederhana, manakala bagi industri perabot, 90 peratus adalah perusahaan kecil dan sederhana. Kemasukan perabot import yang murah dari negara seperti China dan Indonesia menjejaskan jualan pengeluar perabot tempatan. Syarikat perabot tempatan juga tidak mampu bersaing dengan perabot asing yang menggunakan teknologi yang lebih canggih kerana melibatkan kos yang tinggi walaupun penggunaan teknologi canggih membawa pelbagai faedah seperi penjimatan kos dan pempelbagaian rekbantuk perabot. Dasar perhutanan Negara menyebabkan sumber balak yang terhad menyebabkan pengeluar terpaksa mencari sumber alternatif  baru dan juga mendapatkan sunber dari negara lain. Industri perabot juga berhadapan dengan citarasa pengguna yang berbeza disebabkan kewujudan keluarga nukleus, saiz rumah yang semakin kecil.  Cadangan penubuhan AFTA juga akan memberi kesan kepada pengeluar perabot tempatan kerana pengeluar perabot dari negara ASEAN boleh memasarkan perabot mereka di negara ini dengan harga yang lebih kompetitif.

21.  Huraikan lima cabaran yang dihadapi oleh industri perabot Malaysia.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________