Search This Blog

Loading...

Sunday, November 6, 2016

Teknik menjawab soalan esei pendek dan soalan popular STPM penggal 1 2017

Bahagian A (markah 50 %)

Mengandungi 10 soalan esei pendek yang menguji pengetahuan, kefahaman, aplikasi pelajar tentang tajuk yang dipelajari dalam penggal satu.


Kata tugas yang sering digunakan ialah 

a. Nyatakan/ senaraikan - tak perlu huaraian, hanya berikan ciri/ fakta/ prinsip/ kepentingan/ kelebihan/ kelemahan 

b. Terangkan- perlu ada fakta dan huraian

c. Huraikan- perlu ada fakta dan huraian terperinci. Memerlukan lebih daripada satu huraian

d. Jelaskan- perlu ada fakta dan huraian serta contoh yang sesuai

e.Takrifkan- berikan maksud /definisi

f. Hitungkan- tunjukkan jalan kerja yang lengkap

g.Lakarkan - melukis carta

h. Bezakan- perlu ada aspek/ dimensi  yang dibezakan

i. Jika soalan melibatkan situasi anda perlu kaitkan dengan situasi atau contoh yang diberikan1.Senaraikan lima factor pengeluaran. [5]
-       Modal insan
-       Keusahawanan
-       Teknologi
-       Modal
-       Bahan mentah


2.Jelaskan lima cabaran perniagaan untuk sebuah syarikat pakaian. [5]

Lima cabaran perniagaan untuk sebuah syarikat pakaian ialah
-       Globalisasi- persaingan sengit daripada pakaian import
-       Peningkatan Kemajuan Teknologi- melibatkan kos tinggi untuk menggunakan teknologi terkini
-       Peningkatan sistem perniagaan Islam – pakaian menutup aurat
-       Kewujudan blok-blok perdagangan – kesukaran menembusi pasaran asing
-       Sumber semakin berkurangan- terpaksa mencari sumber alternatif
-       Perubahan struktur demografi- rekabentuk pakaian

3.Huraikan pengaruh persekitaran teknologi dan ekonomi kepada sebuah perniagaan perabot.  [6]
Pengaruh persekitaran teknologi dan ekonomi kepada sebuah perniagaan perabot ialah
-       Teknologi merujuk kaedah pengeluaran yang digunakan dalam perniagaan perabot.
-       Penggunaan teknologi yang terkini akan meningkatkan kualiti produk/ penjimatan kos/ meningkatkan daya saing.
-       Melibatkan kos yang tinggi
-       Persekitaran ekonomi merujuk kepada keadaan ekonomi/ sistem ekonomi yang diamalkan
-       Turun naik ekonomi memberi kesan kepada perniagaan perabot
-       Penawaran wang dalam ekonomi memberi kesan kepada perniagaan perabot
-       Kadar faedah

4.Terangkan dua alat kawalan kualiti.   [4]
-       kawalan proses secara statistik
-       analisis nilai tambah
-       carta kawalan
-       kajian kualiti/kos
-       pasukan penambahbaikan kualiti
-       penanda aras (benchmarking)5.Syarikat roti Moneymore berhad  memerlukan 30 tan tepung setiap minggu. Kilang ini beroperasi 50 minggu setahun. Kos memesan ialah RM400 setiap pesanan dan kos pegangan ialah RM100 setan. Syarikat ini memesan 40 tan bagi setiap pesanan. Bekalan bahan mentah akan sampai dalam masa 6 hari selepas tempahan.
Hitungkan yang berikut
i.              Kuantiti pesanan ekonomik (EOQ) [4]
ii.             titik pesanan semula (ROP)           [2]

D = 1500 tan,  S =  RM400,  H = RM100,  L = 6 hari,   d = 30 tan


   √  2DS             √ 2(1500) (400)
                        H                       100
                                     = 77.46 tan

           Titik pesanan semula = d x  L
                                                 30 tan x 6
                                                  180 tan

6.Senaraikan lima prinsip Pengurusan kualiti menyeluruh (TQM) [5]
-       Sokongan pengurusan atasan
-       Perancangan strategic kualiti
-       Mengutamakan pelanggan
-       Latihan dan pengiktirafan
-       Semangat berpasukan
-       Pengukuran prestasi
-       Kepastian kualiti

7.Senaraikan lima langkah dalam pembelian produk baharu.[5]
-       Menyedari
-       Meminati
-       Menilai
-       Mencuba
-       Menerima
8.Huraikan dua asas segmentasi pasaran untuk perniagaan pakaian sukan.[6]
Dua asas segmentasi pasaran untuk perniagaan pakaian sukan ialah
-       Geografi
-       Demografi
-       Psikografi
-       gelagat pengguna/manfaat produk

9.Jelaskan dua factor luaran yang mempengaruhi penetapan harga sesuatu produk.[4]
-       Pasaran dan permintaan
-       Persaingan
-       Persekitaran ekonomi
-       Peranan kerajaan
-       Tanggungjawab sosia

10.Terangkan tiga pihak berkepentingan terhadap penyata kewangan [6]
-       Pemegang saham
-       Pelabur
-       Pihak pengurusan
-       Pemiutang
-       Agensi kerajaan
-       Kesatuan sekerja

11.Nyatakan empat jenis sumber dana jangka pendek. [4]
-       Overdraf
-       Pemfaktoran
-       penerimaan jurubank (BA)
-       Trust receipt
-       pinjaman berjangka
-       Kredit dagangan

12. Dengan contoh yang sesuai, jelaskan prinsip insurans yang berikut:
i.              doktrin punca terdekat            [2]
ii.             kepentingan boleh insurans   [2]

Doktrin punca terdekat- gantirugi hanya dibayar untuk risiko yang telah diinsuranskan
Contoh: Sebuah kilang tidak dibayar gantirugi akibat rompakan kerana syairkat itu hanya menginsuranskan risiko kebakaran

Kepengan boleh insurans- pemegang polisi mempunyai hak ke atas aset / nyawa yang diinsuranskan
Contoh: Anda tidak boleh membeli insurans untuk kereta jiran.

3.Terangkan tiga factor penentuan keperluan sumber manusia. [6]

-       Perubahan teknologi
-       Perubahan sosioekonomi
-       Pertumbuhan perniagaan
-       Penamatan perkhidmatan
-       Peraturan kerajaan / undang –undang

14.Jelaskan empat ciri penilaian prestasi yang berkesan. [4]
-       berterusan.
-       berkait rapat dengan kerja yang dilakukan.
-       adil
-       beri maklumbalas kepada pekerja yang dinilai.
-       penilai tahu apa yg patut dinilai.
-       Guna kaedah penilaian yang sistematik.
-       Mudah difahami dan senang dipraktikkan.

15.Nyatakan dua kele.bihan dan dua kelemahan pengambilan pekerja dari sumber luaran [4]

Kelebihan sumber luaran
-       ada banyak pilihan
-       pilihan yang bernas dapat dibuat
-       ada idea baru
-       calon dapat buat perubahan dgn mudah
-       Kurangkan perasaan irihati
-       ada pengetahuan

Kelemahan sumber luaran
-       Pekerja tak sedia terima pekerja baru
-       kos perekrutan tinggi
-       ambil masa untuk pekerja baru sesuaikan diri
-       Kesetiaan pekerja lama berkurang
-       Rasa tidak puashati
Friday, October 14, 2016

Keusahawanan- Nota ringkas dan contoh soalan esei pendek dan kajian kes

PENGAJIAN PERNIAGAAN PENGGAL 3
BAB 1: KEUSAHAWANAN
Bahagian 1
Konsep
1.     bezaan usahawan, pengurus,peniaga
·         Motif
·         Peranan
·         Risiko
2.     Peranan usahawan
·         peluang pekerjaan
·         taraf hidup rakyat
·         industri sokongan
·         model ikutan
·         tanggungjawab social
·         mempelbagaikan barangan
·         sumber dgn cekap
3.     Pendekatan ekonomi
·         keuntungan dan kekayaan
4.     Pendekatan psikologi
·         Ciri-ciri personality seseorang
·         keperluan kepada pencapaian
·         lokus kawalan
·         kecenderungan mengambil risiko.
5.     Pendekatan sosiologi
·         Keadaan persekitaran
·         situasi social
6.     ciri usahawan
·         berani mengambil risiko 
·         Inisiatif yang tinggi
·         Kreatif
·         Inovatif
·         Memandang ke hadapan
·         Berkeyakinan tinggi
·         Keazaman
·         Bijak merebut peluang
7.     Ciri orang efektif/berkesan/s.Covey
·         Proaktif
·         Bermatlamat
·         Menang-menang
·         Bersinergi
·         Memahami dan kemudian difahami
·         Mengutamakan yang penting
·         Tajamkan gergaji
8.     Factor kejayaan seimbang
·         Jasmani
·         Emosi
·         Rohani
·         Intelek
9.     Sumber idea perniagaan
·         Pelanggan
·         produk sedia ada
·         syarikat sedia ada
·         saluran pengedaran
·         penyelidikan dan pembangunan
·         dasar kerajaan
·         Paten
·         profesional/jururunding
10.   kaedah menjana idea perniagaan
·         soal selidik
·         kumpulan focus
·         pemerhatian
·         sumbangsaran
11.   proses merealisasikan idea
·         Idea
·         Menapis idea
·         Membina konsep
·         Menguji konsep
·         Membuat rancangan perniagaan
·         Membina fizikal [prototaip]
·         Mengkomersialkan
Soalan
1.     Berikan tiga perbezaan antara usahawan dengan peniaga [6]
2.     Berikan tiga perbezaan antara usahawan dengan pengurus [6]
3.     Jelaskan peranan usahawan berikut:
              a.     peluang pekerjaan
              b.     Industri sokongan
              c.     Model ikutan
4.     Jelaskan empat peranan Encik Dollah sebagai usahawan ternakan kambing di pekan Alor Kucing
5.     Huraikan ciri efektif usahawan yang berikut:
             a.     Tajamkan gergaji [2]
             b.     Bersinergi [2]
             c.     Proaktif
6.     Bagaimanakah dasar kerajaan dan pelanggan menjadi sumber idea perniagaan. [4]
7.     Bagaimanakah produk sedia ada dan syarikat  sedia ada menjadi sumber idea perniagan. [4]
8.      
SYARIKAT MANJUNG SENDIRIAN BERHAD

Syarikat Manjung Sendirian Berhad merupakan sebuah syarikat  pengeluar pasu bunga terkenal di Sarikei, Sarawak.Hasil keuntungan syarikat ini adalah sebanyak RM76 juta  pada tahun 2013 setelah ditolak cukai syarikat sebanyak RM24 juta kejayaan syarikat ini adalah hasil daya usaha dan sifat keusahawanan yang diamalkan oleh pengasasnya Datuk Firdaus yang merupakan bekas guru sekolah. Setelah mengikuti kursus keusahawanan selama 6 bulan di sebuah agensi kerajaan, beliau telah mencagarkan rumahnya untuk mendapatkan pinjaman sebanyak RM100 000 sebagai modal perniagaan.  Beliau telah menggunakan kebolehannya dengan mencipta pelabagi bentuk pasu bunga yang baru dan juga mengubahsuai rekabentuk pasu bunga sedia ada untuk memenuhi citarasa pengguna yang sentiasa berubah. Walaupun pada peringkat permulaannya  hasil jualan kurang memberangsangkan, pelbagai usaha yang diambil beliau menyebabkan syarikat ini berkembang  sehingga menjadi syarikat pasu bunga yangterkenal  di Sarawak.

Syarikat Manjung mempunyai 140 orang pekerja yang kebanyakannya merupakan penduduk sekitar Sarikei, Sarawak. Sumber bahan mentah pula diperoleh daripada pembekal tanah liat di seluruh negeri Sarawak dan sebahagian besar diperoleh di  sekitar Sarikei. Datuk Firdaus yang merupakan anak tempatan Sarikei ini memang dikenali umum di Sarawak dan ramai usahawan telah mengikuti jejak Datuk Firdaus untuk menjalankan perniagaan yang sama dan mendapat bimbingan beliau.  Datuk Firdaus juga banyak membantu anak muda tempatan dengan menyediakan pusat latihan, memberi derma kepada surau dan masjid di sekitar Sarikei dan juga sumbangan untuk pelajar cemerlang dalam peperiksaan awam sekolah.

Kejayaan  Datuk Firdaus boleh dikaitkan dengan amalan beliau . Datuk Firdaus  berminat membaca pelbagai buku berkaitan dengan motivasi dan pengurusan. Beliau bertekad untuk membaca sekurang-kurangnya empat buku setiap minggu. Datuk Firdaus juga mempunyai diari untuk merekodkan tugas yang perlu dilakukan setiap hari. Setiap tahun , Datuk Firdaus akan menetapkan target pencapaian syarikat dan memastikan semua pekerja syarikat berusaha kearah pencapaian matlamat tersebut. Datuk Firdaus juga disanjungi oleh semua pekerja kerana berusaha untuk memahami masalah yang mereka hadapi dan kurang memberi tekanan untuk menyelesaikan sesuatu tugas.

Berdasarkan kes di atas, jawab soalan berikut
a. Huraikan ciri-ciri keusahawanan yang dimiliki oleh Datuk Firdaus (16 markah)
b. Huraikan peranan yang dimainkan oleh Datuk Firdaus sebagai seorang usahawan  (20 markah)
c. Huraikan ciri-ciri efektif yang dimiliki oleh Datuk Firdaus  (16 markah)