Search This Blog

Loading...

Wednesday, May 20, 2015

KERJA KURSUS PENGAJIAN PERNIAGAAN STPM 2015

KERJA KURSUS PENGAJIAN PERNIAGAAN 
STPM 2015

Pengenalan
Kerja kursus Pengajian Perniagaan (PP) merupakan kertas ke 4 iaitu 946/4 yang wajib dijawab oleh semua calon STPM 2015 yang mengambil mata pelajaran PP.  Pelajar dikehendaki menyediakan satu laporan panjangnya 3 500 patah perkataan hingga 6 000 patah perkataan berkaitan dengan tajuk yang diberi berdasarkan format yang telah ditetapkan.

Untuk STPM 2015, pelajar perlu menjalankan kajian berkaitan dengan campuran pemasaran untuk sebuah perniagaan.

Proses penyediaan kerja kursus  PP STPM 2015

1.      Jadual kerja.

Tarikh
Tindakan pelajar
22 Jun hingga 
3 Julai 2015
Bincang dengan guru PP tentang tajuk kajian, kenalpati perniagaan yang hendak dikaji, mengenalpasti keperluan seperti penyediaan peralatan,  mengenalpasti instrumen kajian, sumber rujukan serta mendapatkan surat kebenaran sekolah untuk menjalankan kajian
6 Julai hingga   
21 Sept. 2015
Mengumpul maklumat (data primer atau data sekunder) dan  menulis laporan mengikut format yang disediakan. Sentiasa berjumpa dengan guru PP untuk memperbaiki hasil penulisan. Pelajar juga perlu berlatih untuk membuat pembentangan
22 Sept hingga 
13 Okt. 2015 
Pelajar perlu bersedia untuk sesi pembentangan. Pelajar diberi masa 10 hingga 15 minit untuk pembentangan.

2.      Kaedah pelaksanaan

Pelajar boleh menghasilkan tugasan secara individu atau kumpulan. Jika anda memilih kaedah kumpulan, hasil penulisan mestilah berbeza antara satu sama lain walapun bahan yang digunakan adalah sama.

3.      Isi kandungan penulisan

Perkara berikut perlu ada dalam penulisan  anda mengikut turutan yang betul.

a. Tajuk, abstrak, dan pengenalan  

i.        Tajuk kajian ialah pernyataan tentang apa yang dikaji. Dalam tajuk kajian , pastikan anda sebut apa yang dikaji dan perniagaan yang dikaji. Misalnya “Kajian tentang Strategi Campuran Pemasaran  Air Asia Berhad”

ii.      Dibahagian pengenalan pula,  pelajar sebut semula apa yang dikaji. Misalnya Kajian  ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat dan pemahaman mengenai strategi campuran pemasaran yang digunakan oleh Air Asia Berhad.

iii.    Abstrak ialah ringkasan tentang kajian yang dibuat oleh pelajar.  Contohnya "Kajian ini adalah untuk mendapatkan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai strategi campuran pemasaran yang digunakan oleh ………………………………………………… Pelbagai jenis kaedah kajian seperti temu bual, soal selidik, pemerhatian, kajian perpustakaan dan bahan sumber internet digunakan untuk menjawab objektif kajian yang dijalankan ini. Hasil kajian yang didapati menunjukkan …………………………………………………………………………."


b. Objektif kajian.

i.     Objektif kajian ialah apa yang ingin dikaji oleh pelajar. Oleh itu objektif kajian mesti dinyatakan secara spesifik dan jelas.  Guna kata tugas seperti mengenalpasti, menjelaskan, menyatakan. Boleh juga dibuat dalam bentuk soalan: Apakah strategi harga yang digunakan dalam pemasaran Air Asia Berhad?

ii.       Elak penggunaan kata tugas seperti memahami dan melihat.

iii.     Misalnya, bagi Tajuk kajian di atas objektif kajian ialah “mengenalpasti strategi produk yang digunakan dalam pemasaran Air Asia Berhad”. Objektif yang kurang jelas seperti “ menjelaskan produk Air Asia Berhad”  perlu dielakkan.
   
 c. Latar belakang atau lokasi kajian 

i.       Pelajar perlu menjelaskan latar belakang tentang perniagaan yang dikaji. Misalnya kajian tentang Air Asia Berhad boleh perlu merangkumi maklumat seperti  latar belakang syarikat, lokasi , kedudukan kewangan, sejarah penubuhan, dan pengiktirafan.  Elak bincang perkara yang tidak berkaitan dengan pokok kajian. Contohnya  perkara berkaitan kapal terbang Air Asia terhempas.


d. Kaedah kajian 

i.  Kaedah kajian merupakan langkah atau prosedur bagi mencapai segala objektif kajian yang                 telah ditetapkan.

ii..      Kaedah kajian yang sesuai sangat penting untuk mengumpul data. Pemilihan kaedah kajian                 bergantung kepada jenis data. Secara amnya, terdapat dua kategori data iaitu data primer                     dan data sekunder. Data primer merupakan data-data yang diperolehi secara langsung                           daripada situasi yang sebenar. Antara teknik yang selalu digunakan untuk mendapatkan                       data primer adalah seperti menggunakan kaedah soal selidik, temubual, dan pemerhatian.

iii.     Data sekunder pula merupakan maklumat-maklumat daripada bahan sedia ada dan boleh                       diperolehi melalui rujukan perpustakaan. Data sekunder melibatkan kajian-kajian teks,                         dokumen, kertas kerja, media massa, dan sebagainya.

Data Primer
Data sekunder
Soalselidik
Temubual
Pemerhatian
Kajian perpustakaan
Bahan sumber internet
Laporan tahunan

iv.  Pelajar juga perlu memberi justifikasi mengapa sesuatu kaedah dipilih. Contohnya, data seknnder       seperti laporan tahunan Air Asia digunakan kerana data yang dipeorleh ialah sahih dan juga                 mudah didapati.

e.  Dapatan kajian dan perbincangan 

i. Pelajar perlu memastikan bahawa dapatan kajian dapat menjawab  objektif kajian. Sentiasa ingat          tentang obhektif kajian semasa menulis dapatan kajian.

ii.  Pelajar hanya boleh memilih satu jenis perniagaan sahaja.

iii. Pelajar perlu memastikan, dapatan kajian merangkumi semua campuran pemasaran iaitu 4P atau         produk, harga, agihan dan promosi.

iv.    Dapatan kajian yang baik  ialah kajian yang menunjukkan pelajar dapat menganalsis setiap isu             kajian secara terperinci, beri  justifikasi tentang pemilihan campuran pemasaran, menjelaskan             impak kepada perniagaan, keberkesanan strategi campuran pemasaran yang digunakan.

v.    Sekiranya pelajar sekadar bincang  campuran pemasaran yang digunakan  ia dianggap sebagai              hasil penulisan yang lemah. Cuba melihat secara mendalam strategi campuran pemasaran yang           digunakan. Analisis data yang diperoleh secara kritikal agar anda dapat menganalsis setiap isu             kajian secara terperinci, beri  justifikasi tentang pemilihan campuran pemasaran, menjelaskan             impak kepada perniagaan, keberkesanan strategi campuran pemasaran yang digunakan.

vi.   Pelajar juga perlu mempersembahkan hasil kajian dalam bentuk grafik yang menarik seperti rajah ,      jadual  atau graf  Objektif penggunaan carta dan jadual ialah memudahkan pembaca memahami          hasil kjaian anda.

f.        Penutup 
i.    Dibahagian ini , pelajar perlu mmberi kesimpulan tentang kajian yang telah dijalankan.

ii.    Pelajar juga perlu menyatakan beberapa cadangan untuk penambahbaikan kajian yang dijalankan.

iii.   Contohnya
       “ Setelah menjayakan kajian ini dengan keseluruhannya, saya mendapati                                                 bahawa………………………………….  (hasil kajian secara ringkas).  Jika diberi peluang,                kajian  saya  seterusnya ialah membuat perbandingan antara strategi harga Ais Asia Berhad                 dengan syarikat penerbangan lain seperti Malaysian Airlines. Saya juga ingin mengkaji kesan             strategi campuran pemasaran yang digunakan oleh syarikat ini ke atas budaya kerja di Air Asia           Berhad.”

g.      Senarai rujukan 

Pelajar perlu  memastikan , setiap rujukan yang dinyatakan dalam hasil penulisan perlu dinyatakan  di dalam senarai rujukan. Gunakan kaedah yang betul untuk menulis rujukan.

Contohnya:

Abu Bakar Hamed, 1998. Asas Pengurusan Perniagaan, Universiti Utara Malaysia,  
        Sintok  Malaysia

Air Asia Berhad, Laporan Tahunan 2013. Diperolehi   
         pada 20  Julai 2015  daripada Laman Web: www.airasia.com/docs/common-                         docs/.../annual-report-2013.pdf

Chua Yan Piaw, 2006. Kaedah Penyelidikan , McGraw-Hill Shah Alam

Izham Ibrahim, 2004. Konsep Asas Penyelidikan dan Statistik dalam Praktis Kesihatan.  
         Universiti Sains Malaysia- Pulau Pinang.

Kotler, P. , & Keller K., L., 2009. marketing Management. Upper Saddle River. N.J.                       Pearson Prentice Hall.

Sabri Hj. Hussin, 2005. Pengurusan Perniagaan, Cengage Learning Asia Pte Ltd:
          Singapore

h.      Lampiran

Pelajar perlu memasukkan lampiran yang releven sahaj yang disusun dengan kemas dan teratur.    4.      Persembahan
-          Pelajar digalakkan  menggunakan computer untuk menghasilkan penulisan yang lebih         kemas dan teratur. Proses pengeditan juga dapat dibuat dengan cepat dan mudah.

-          Gunakan saiz kertas: A4 putih

-          Garisan tepi (margin): Atas dan bawah 1 inci, kiri dan kanan 1.25 inci  

-          Tulisan yang dibenarkan ialah  Times New Roman (font 12)   

-          Langkau (spacing): 1.5  -          Pelajar juga perlu menggunakan pernomboran tajuk dan subtajuk dengan tekal.


Sentiasa berbincang dengan guru PP anda untuk menghasilkan penulisan yang baik. Dengan bimbinhgan guru dan usaha anda, tidak mustahil untuk menghasilkan satu hasil  penulisan yang cemerlang untuk mendapatkan markah yang tinggi.

Dalam penulisan berikutnya, cikgu akan bincang setiap aspek dengan lebih detail.


GOOD LUCK

Monday, April 27, 2015

SOALAN POPULAR STPM PENGGAL 2 ( PENGURUSAN ) 2015

Soalan popular penggal 2 STPM 2015
Bab
Tajuk dan sub tajuk
Analisis
 Kekerapan
(Tahun           keluar)
Soalan popular STPM 2015
1
Pengurusan


1.1
Pengenalan kepada pengurusan1.1.1 Fungsi Pengurusan
14


1.1.2          Konsep Keberkesanan dan Kecekapan
13(U)
-          Bezakan konsep kecekapan dengan keberkesanan
1.1.3 Peranan Pengurus
13
-          Antara perorangan, bermaklumat dan pembuatan keputusan
-          Soalan pendek atau Kemungkinan keluar dalam kes

1.1.4 Pendekatan Pemikiran Pengurusan
-          Sumbangan tokoh (terutamanya Taylor, Gantt, Gilbreth, Max Weber, Fayol, maslow, , kontingesni
1.2
Kemahiran pengurusan1.2.1 Peringkat Pengurusan
14
-          Kaitan dengan situasi

1.2.2 Jenis-jenis Kemahiran Pengurusan
13(U)
-          Kaitan peringkat dengan jenis kemahiran
- Kepentingan jenis kemahiran
1.3
Perancangan1.3.1 Jenis-jenis Perancangan
Jelaskan / bezakan jenis perancangan (strategic,taktikal, operasi)

1.3.2 Proses perancangan
Pastikan huraian lima proses ikut turutan
Kaitan dengan situasi

1.3.3 Alat-alat perancangan
13
Kira titik pulang modal
Lukis carta gantt
Lakarkan CPM
Kelebihan/ kegunaan alat perancangan

1.3.4 Perancangan Strategik
14
Buat analisis SWOT berdasarkan situasi
1.4
Pengorganisasian1.4.1 Reka Bentuk Organisasi
13
Lukis carta organisasi
Kelebihan dan kekurangan, justifikasi penjabatanan
Manual organisasi


1.4.2 Proses perorganisasian
Pastikan huraian lima proses ikut turutan
Kaitan dengan situasi

1.4.3 Konsep Perorganisasian
13(U) 14(U)
Empowermen, akauntabiliti dan tanggungjawab
1.5
Kepimpinan1.5.1 Jenis Kuasa
13(U)
Kaitan dengan kes

1.5.2 Jenis-jenis Kepimpinan
14
Ciri perbezaan

1.5.3 Gaya Kepimpinan
13, 14
Beza autokratik dengan demokratik

1.5.4 Pemimpin dan Pengurus

Perbandingan pemimpin dengan pengurus

1.5.5 Pemimpin Formal dan Tidak Formal

Perbandingan pemimpin formal dengan tidak formal

1.5.6 Motivasi
14(U)
Perbandingan teori Maslow dan Herzberg

1.5.7 Pasukan
13
Kesan/kepentingan pasukan

1.5.8 Pengurusan Stress

Punca, cara atasi, kesan stress
Kaitan dengan kes
1.6
Pengawalan1.6.1 Jenis Kawalan
Dalaman dan luaran

1.6.2 Proses Kawalan
13


1.6.3 Kaedah Kawalan
14(U)


1.6.4 Alat-alat kawalan
Kira titik pulang modal
Lukis carta gantt
Lakarkan CPM
Kelebihan/ kegunaan alat perancangan
2
Aspek Perundangan Perniagaan


2.1
Undang-undang Kontrak2.1.1 Elemen-elemen Kontrak
13(U)
Kaitan kes dengan elemen (rujuk senarai kes dalam sukatan)
Kaitan situasi dengan elemen
Ciri elemen balasan, keupayaan, tawaran, penerimaan)

2.1.2 Syarat-syarat Kontrak
14, 14(U)
Sebab kontrak batal dan kontrak boleh batal
Beza kontrak batal dengan kontrak boleh batal
Pelepasan kontrak
2.2
Kontrak Jualan Barang-barang2.2.1 Akta Jualan Barang-barang
13


2.2.2 Kontrak Jualan
13(U)14
Maksud kontrak jualan

2.2.3 Syarat-syarat Tersurat dan Tersirat

Beza syarat tersurat dengan tersirat
Jelaskan empat syarat tersirat

2.2.4 Elemen-elemen dalam Kontrak Jualan
13(U)
Bezakan waranti dengan syarat
Jelaskan waranti dan waranti tersirat
3
Kemahiran Komunikasi


3.1
Komunikasi3.1.1 Proses Komunikasi
14
Konsep enkod dan dekod

3.1.2 Halangan Komunikasi
13(U)
Perbezaan halangan/ cara atasi

3.1.3 Bentuk Komunikasi
14(U)
Kegunaan komunikasi - Atas ke bawah dan bawah ke atas

3.1.4 Jenis Komunikasi

Komunikasi lisan dengan bertulis
Jenis komunikasi bukan lisan
Komunikasi bertulis yang berkesan
Bahasa badan

3.1.5 Media Komunikasi

Kegunaan atau kesesuaian penggunaan media tertentu spt mesyuarat, memo, laporan, pembentangan, e-mel, internet, buletin
3.2
Kemahiran Mendengar3.2.1 Proses Mendengar
14


3.2.2 Mendengar Secara Berkesan
13


3.2.3 Mendengar Secara Aktif

Tiga kemahiran mendengar secara aktif
3.3
Kemahiran Berunding
13,13(U) 14(U)
Prinsip berunding
Tahap rundingan
Strategi rundingan
Factor yang mempengaruhi rundingan
(kaitan kes, soalan konsep)
3.4
Teknologi Maklumat
14,14U)
Kegunaan/ kesan/ impak penggunaan E-dagang, e-pemasaran, e-perolehan dalam perniagaan.
4
Pembuatan Keputusan


4.1
Proses Membuat Keputusan4.1.1 Jenis Keputusan
13
Beza keputusan rutin dengan tidak rutin

4.1.2 Proses pembuatan Keputusan
13(U) 14

4.2
Alat Membuat Keputusan

Bezakan alat keputusan kuantitatif dengan kualtitatif

4.2.1 Alat Keputusan Kuantitatif
13,14
Statistik deskriptif (hitung mod, median, min, julat , sisihan piawai) dan buat perbandingan
Pokok keputusan

4.2.2 Alat Membuat Keputusan Kualitatif
14(U)
- kelebihan dan kekurangan
- Perbandingan
- analisis tulang ikan
4.3
Faktor Yg Mempengaruhi P Keputusan
13(U),14
Masa, kecekapan, situasi, maklumat
(kaitan kes, soalan konsep)