Search This Blog

Loading...

Wednesday, April 3, 2013

PBS Pengajian Perniagaan- Pengenalan


Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)
·         Pentaksiran yang dikendalikan oleh guru-guru mata pelajaran sekolah secara berterusan semasa proses pengajaran dan pembelajaran
·         Guru merancang, mentadbir, membuat penskoran, dan memeriksa mengikut garis panduan, tugasan, peraturan pentaksiran dan penskoran yang ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM)
Mengapakah PBS diperkenalkan?
·         Autonomi kepada sekolah untuk terlibat bersama dalam pentaksiran calon
·         Tumpuan juga kepada pentaksiran untuk pembelajaran (assessment for learning)
·         Pentaksiran dilakukan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran

Apa  keupayaan calon yang dinilai dalam PBS?
1. Kemahiran kognitif:
a. mengenal  pasti  dan  menghuraikan  masalah  dan  isu  yang  berkaitan  dengan pembangunan
     negara serta mencadangkan langkah mengatasinya
b. mengaplikasi teori dan kaedah yang diajar dalam bilik darjah dengan tugasan yang diberikan
c. mentafsir, mensintesis, dan merumus data dan maklumat berkaitan dengan isu yang dibentangkan

2. Kemahiran manipulatif:
 a. mencari dan mengumpul pelbagai jenis data dan maklumat daripada pelbagai sumber
b.  memperoleh  sumber  melalui  aktiviti  memerhati,  merekod,  menemubual,  dan mengkaji selidik
c.  memperoleh sumber melalui kajian perpustakaan, penulisan agensi kerajaan dan swasta serta
     daripada sumber internet
d.  mempersembahkan data serta maklumat yang diperolehi dalam bentuk grafik, jadual, rajah,
     carta, dan tulisan

3. Kemahiran insaniah (soft skills):
a.  Berkebolehan untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan
b.  Berkebolehan untuk bekerjasama dalam kumpulan, mengorganisasi tugas, dan bekerja sebagai
     satu pasukan
c.  Berupaya mengawal aktiviti kerja kursus yang disediakan secara berkesan
d.  berupaya mengurus masa mengikut jadual kerja yang ditetapkan
e.  berupaya menyelesaikan masalah
f.   berupaya menghasilkan tugasan secara kreatif dan inovatif
g.  berkemampuan  untuk  menjalankan  kajian  kuantitatif  dan  kualitatif  secara saintifik
h.  Berkebolehan untuk menjalankan kajian secara jujur, amanah, dan beretika
i.    berupaya meningkatkan keyakinan diri dan bermotivasi

No comments :

Post a Comment