Saturday, February 5, 2011

Soalan etika perniagaan

Text Box: Pengajian Perniagaan 2 (946/2)Text Box: STPM 1999 - 2009Bab 5 – Etika Dan Tanggungjawab SosialBAHAGIAN A
SOALAN 1

1999
(g)        Jelaskan maksud Etika perniagaan.                                                                                        [2]
(h)        Jelaskan dua matlamat undang-undang Perlindungan Pengguna.                                         [3]
   
2000
(g)        Apakah yang dimaksudkan dengan Better Business Bureau? Nyatakan dua jenis perkhidmatan yang ditawarkannya.                                                                                           [2 ½]
(h)        Selain daripada meminta dan menerima rasuah, jelaskan tiga jenis perbuatan lain yang boleh dikelaskan sebagai kesalahan rasuah.                                                                                [3]
                                                                                                      
2001
(g)        Selain pemegang saham dan pembiaya, nyatakan enam pihak yang  berkepentingan terhadap sesuatu perniagaan.                                                                                                                  [3]
(h)        Huraikan tanggungjawab sosial warga korporat, dan berikan dua contoh yang berkaitan.   [2]
                                                                                                 

2002
(g)        Huraikan perkara yang berikut dalam konteks perniagaan dan masyarakat.
                        (i)         Warga korporat
                        (ii)        Tanggungjawab sosial                                                                                    
[2]
(h)        Terangkan maksud kepenggunaan dan matlamat kepenggunaan.                                          [2]

2003
(g)        Huraikan tiga objektif Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA).                        [3]
(h)        Nyatakan empat peranan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna.                                                                                                                              [2]                                                                                           
2004
(g)        Huraikan dua tugas Better Business Bureau.                                                                              [2]
(h)        Terangkan maksud etika kerja, dan nyatakan dua contoh etika kerja dalam profesion perubatan.                                                                                                                            [3]

2005
(g)        Terangkan tiga faedah yang diperoleh oleh pengguna daripada persatuan pengguna.          [3]
(h)        Nyatakan empat sebab mengapa organisasi perniagaan mengabaikan tanggungjawab sosial.
                                                                                                                                                            [2]
2006
(g)        Huraikan tiga aktiviti yang boleh dikelaskan sebagai suapan menurut definisi yang diberikan oleh Badan Pencegah Rasuah Malaysia.                                                                [3]
(h)        Huraikan dua peranan Kemneterian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna.
                                                                                                                                                            [2]
2007
(g)        Perihalkan dua tanggungjawab perniagaan terhadap pemegang saham syarikat.                  [2]
(h)        Jelaskan tiga golongan warga korporat.                                                                                  [3]

2008
(g)        Nyatakan enam nilai yang akan menghasilkan budaya kerja cemerlang dalam sesbuah organisasi.                                                                                                                          [3]
(h)        Nyatakan dua prinsip etika dalam aspek hubungan manusia dengan manusia menurut pendekatan etika timur.                                                                                                             [2]

2009
(g)        Apakah yang dimaksudkan dengan Better Business Bureau (BBB)?                                    [2]
(h)        Nyatakan tiga hak pengguna                                                                                                  [3]

2010


BAHAGIAN B
SOALAN 7

1999
(a)        Huraikan lima masalah kepenggunaan yang menjejaskan hak pengguna di Malaysia masa kini                                                                                                                                         [10]
(b)        Bincangkan peranan persatuan pengguna dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna dalam usaha melindungi kepentingan pengguna.                           [9]
(c)        Huraikan tiga jenis jenayah kolar putih di negara ini.                                                 [6]                                                       
2000
(a)        Tanggungjawab sosial perniagaan boleh ditakrifkan sebagai kewajipan organisasi perniagaan menjaga kepentingan pihak yang berkaitan dengan syarikat sama ada secara langsung atau tidak langsung. Walaupun banyak pendapat yang bersetuju dengan tanggungjawb sosial perniagaan namun terdapat juga pendapat yang menentangnya.
(i)                 Nyatakan empat alasan yang menyokong dan empat alasan yang menentang tanggungjawab sosial
(ii)               Nyatakan pendirian anda tentang tanggungjawab sosial perniagaan. Berikan alasan anda.                                                                                                                                                                                                                        [12]
(b)        Bincangkan pendekatan barat dan timur tentang etika dan tanggungjawab sosial perniagaan dengan merujuk kepada hubungan di antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan tuhan.                                                                                                [13]


2001
(a)        Huraikan maksud kepenggunaan.                                                                                           [2]
(b)        Huraikan empat hak-hak pengguna.                                                                                       [8]
(c)        Pilih satu daripada isu yang berkut, dan bincangkan kesannya terhadap pengguna dan pengeluar serta terangkan peranan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna dalam menangani isu itu.
                        (i)         Kenaikan harga ayam
                        (ii)        Import daging dari india
(iii)             Bekalan beras berlebihan di Kelantan
(iv)             Cetak rompak                                                                                                [15]


2002
(a)        Huraikan tiga sebab yang mendorong berlakunya jenayah kolar putih.                                 [6]
(b)       Bincangkan pendekatan Timur mengenai etika dan tanggung jawab sosial bagi menangani jenayah kolar putih.                                                                                                                      [10]
(c)        Jelaskan enam hak pengguna .                                                                                               [9]

                                                                                                            
2003
(a)        Terangkan bagaiamana faktor individu dan persekitaran boleh mendorang kepada berlakunya jenayah kolar putih.                                                                                       [5]
(b)        Huraikan jenayah kolar putih yang berikut.
.                       (i)         Rasuah
                        (ii)        Pecah amanah
                        (iii)       Konflik kepentingan
                        (iv)       Penyalahgunaan kuasa
                        (v)        Penyelewengan
          [10]  
(c)        Bincangkan mengapa berlakunya amalan-amalan tidak beretika dalam perniagaan.          [10]
     
                                   
                                                                                                                                                           
2004
(a)        Dengan memberikan contoh yang sesuai, terangkan pelanggaran hak pengguna yang berikut :                                                                                     
(i)         Hak untuk mendapat maklumat
                        (ii)        Hak untuk hidup dalam alam sekitar yang menjamin kesihatan yang baik
          [13]
(b)        Bincangkan etika pengeluar terhadap pihak yang berikut                                                                              (i)             Pengguna
                        (ii)        Pembekal
                        (iii)       Kerajaan
                        (iv)       Pembiaya                                                                                                       [12]
2005
(a)        Jelaskan lima pihak yang berkepentingan terhadap hospital swasta.                                     [5]
(b)        Jelaskan                                                                                                                      
(i)       enam hak pengguna terhadap hospital swasta
(ii)      tiga sebab kemungkinan berlakunya pencabulan terhadap hak pengguna. 
          [15]
(c)        Jelaskan lima etika kerja pekerja hospital swasta.                                                                  [5]
           
                                                                                     
2006
(a)        Huraikan tanggungjawab sosial sesebuah firma pengangkutan awam terhadap
                        (i)         pelanggan,
(ii)        masyarakat,
(iii)       pekerja.
                                                                                                                                                            [9]
(b)        Jelaskan lima hak yang boleh diperjuangkan oleh pengguna daripada perkhidmatan perbankan.                                                                                                                           [10]
(c)        Jelaskan tiga jenis jenayah kolar putih yang mungkin berlaku dalam kalangan pengurus pembelian dengan memberikan satu contoh bagi setiap jenis jenayah tersebut.               [6]


                       
2007
(a)        Jelaskan empat sebab firma enggan melaksanakan tanggungjawab sosial.                            [8]
(b)        Usaha melindungi pengguna daripada tindakan tidak beretika peniaga merupakan satu perkara yang rumit. Jelaskan bagaimana sikap pengguna itu sendiri menjadi penghalang kepada usaha untuk melindungi pengguna.                                                                                [9]
(c)        Jelaskan bagaimana kelemahan kawalan dalaman organisasi menjadi punca berlakunya jenayah rasuah.                                                                                                                                  [8]2008
(a)        Jelaskan tanggungjawab sosial yang perlu dilaksanakan oleh pengusaha restoran terhadap lima pihak yang berkepentingan                                                                                              [10]
(b)        Nyatakan empat jenis jenayah kolar putih.                                                                            [8]
(c)        Cik Norlin menjalankan perniagaan stesen minyak di Cheras, Kuala Lumpur. Jelaskan amalan etika yang dilaksanakan oleh beliau terhadap pihak yang berkepentingan.                     [7]

                       
2009
(a)        Perihalkan lima etika kerja bagi doktor.                                                                               [10]
(b)        Perihalkan enam peranan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna.                                                                                                                              [9]
(c)        Perihalkan tiga perlakuan yang boleh dikategorikan sebagai rasuah mengikut Seksyen 2(1) Ordinan No. 22 (Kuasa-Kuasa Perlu) darurat, 1970.                                                                [6]

2010


No comments :

Post a Comment